НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ” учебна 2012/2013 година

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО- Ученици от ХІ и XII клас на професионалните гимназии по икономика

УЧИЛИЩЕН КРЪГ

Разработването на бизнес идеите и класирането са индивидуални.

Изисквания към разработките

Желаещите да участват трябва да представят на хартиен носител:

- описание на своята бизнес идея – в обем до 2 страници, формат А 4

? представяне на бизнес идеята

? обосновка на избора

? целева група

? стартови разходи

- визуално представяне на бизнес идеята – в обем 1 страница, формат А 4

- кратко резюме на бизнес идеята – в обем до 6 машинописни реда

- ползвана литература и други източници

 

Състезанието на първия етап от училищния кръг е анонимно.

За да се осигури анонимност при участието, оценяването и класирането за участие в

следващия етап на състезанието, е необходимо всеки участник да:

- попълни декларация за авторство (по образец – Приложение 1), да я постави в малък плик и да го запечата;

- постави малкия запечатан плик заедно с разработката в голям плик;

- постави големия плик с разработката си на място и в срок, определени от комисията по организиране на училищния кръг /кутия с надпис “Най-добра бизнес идея” /

 

Декларацията за авторство, малък и голям плик за разработките можете да получите в каб. 53 /УТФ/, където се намира и кутията за бизнес идеите.

Те трябва да бъдат представени до 31.01.2013 г.

 

Бизнес идеите, които не отговарят на изискванията за анонимност, се

дисквалифицират.

Състезанието на втория етап от училищния кръг е явно (персонално)

Училищният кръг се провежда на два етапа: първи етап писмено разработване и

представяне на бизнес идеите, и втори етап - устно представяне и защита на

бизнес идеите.

За участие в следващия национален кръг – предварителна квалификация, се допускат учениците, чиито бизнес идеи са класирани на първо и второ място.

Първи етап на училищен кръг на състезанието ще се проведе до 31.01.2013 г. Учениците трябва да бъдат представили на установеното място и по установения начин разработените от тях бизнес идеи. Всеки ученик може да участва с неограничен брой идеи. Оценяването ще се извършва анонимно на база следните критерии. До втори етап на училищния кръг на състезанието ще бъдат допуснати разработки получили над 30 точки.

 

Критерии

 

Максимален

брой точки

 

Обосновка на избора на бизнес идея 10

 

Иновативност на бизнес идеята 20
Реалистичност ( в т.ч. стартови разходи) 5
Дефиниране на целевата група 10
Прегледност и яснота на описанието 5
Очаквани ползи от реализиране на бизнес идеята 10
Общо: 60

 

 

Втори етап на училищния кръг на състезанието ще се проведе до 28.02.2013 г.  На него всички ученици, чиито разработки са получили над 30 точки на първи етап устно ще представят и защитат бизнес идеята си. Начинът на представяне може да бъде под формата на презентация или по- друг интересен начин избран от участниците. Оценяването ще се извърши на база на следните критерии:

Критерии

 

Максимален

брой точки

 

Иновативност, реалистичност и очаквани ползи 10

 

Въведение в проблема- мотивация и обосновка 10
Умения за добро презентиране- синхрон между слово и средства за невербално общуване 10
Прави изводи и заключения 10
Демонстрира професионални качества- комуникативност, мотивация, логическо и творческо мислене, съобразителност, деловитост 10
Онагледяване на идеята чрез използване на технически или други средства 10
Общо: 60

 

Резултатите след всеки кръг ще се публикуват в сайта на училището.

Очакваме вашите идеи!

УСПЕХ!

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.