„МЛАД ИКОНОМИСТ-2012г.”

УСЛОВИЯ (ИЗИСКВАНИЯ)

ЗА УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСА

МЛАД ИКОНОМИСТ-2012г.

за ученици от средните икономически училища в България

Темата на конкурса е:

 ДЪРЖАВА, ДАНЪЦИ И ТЯХНАТА ВЗАИМНА ВРЪЗКА И ОБУСЛОВЕНОСТ”

        Конкурсът се организатора от Съюза на икономистите в         България съвместно със СА „Д. А. Ценов” Свищов и се провежда по случай Деня на икономиста – 11 юни.

 

 1. 1.           В конкурса „Млад икономист”-2012г.” могат да участват всички ученици от средните икономически (и други) училища в България, самостоятелно или в колектив.
 2. 2.           Всеки автор или колектив може да участва в конкурса с една разработка.
  1. 3.           Докладите трябва да бъдат написани на български език.
  2. 4.           Задължително условие е пълният текст на разработката да бъде до 10 стандартни номерирани машинописни страници, вкл. фигурите и таблиците, като никъде в текста не се посочва името на автора.

Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване.

5.   Докладите трябва да бъдат представяни в два екземпляра на хартиен носител.

6.   Участниците в конкурса посочват следните лични данни на отделна страница извън текста на представените доклади:

 • трите си имена;
 • учебното заведение, в което учат;
 • адрес за кореспонденция, телефон, e-mail;
 • адрес на учебното заведение;
 • домашен адрес и телефон.

7.  Разработките трябва да бъдат представени най-късно до 20 април 2012г. на адрес:

София 1000

ул.”Г.С.Раковски” №108

Съюз на икономистите в България

За конкурса „Млад икономист-2011г.”

За справка: тел. 987-18-47; e-mail: economics@financebg.com

                                        или  unieconom@abv.bg  

 8.   Организаторите на конкурса обявяват парични награди, в съответствие с Правилата за оценяване на разработките:

 

 

ПОЧЕТНИ НАГРАДИ:

 • Първа награда: Почетна грамота и 400 лв.
 • Втора награда: Почетна грамота и 250 лв.
 • Трета награда: Почетна грамота и 150 лв.

 

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

Грамота за успешно участие – която се дава на всички номинирани лица, получили най-малко 30 точки и при класирането не са отличени с друга награда.

 

 9.   На участниците в конкурса се дават и предметни награди по

преценка на спонсора.

10.   Резултатите от конкурса Млад икономист-2012г.” ще бъдат

             обявени на тържественото честване  Деня на икономиста – 11 юни.

11.    Неполучените на 11 юни награди се получават само в офиса на Съюза на икономисти в България, на посочения в т.7 адрес.

УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА МОГАТ ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ И В САЙТА НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СИБ):

(http://www.union-econ.com)

Този пост беше публикуван в Новини и маркиран , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.