Представителна изява „В библиотеката“

18387091_1501892363156561_1733109967_n С четене на любими творби от автори от учебната програма за ДЗИ приключиха занятията си учениците от групата за подготовка за зрелостни изпити по български език и литература по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“-фаза 1 -ТВОЯТ ЧАС по Оперативна програма НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
За да демонстрират степента си на подготвеност зрелостниците бяха подготвили да прочетат или да кажат наизуст откъси от творби на любими автори, като трябваше да обяснят защо са предпочели тях и произведенията им. Прозвучаха стихове от Яворов и Пенчо Славейков, Н. Вапцаров. Гостите и участниците се върнаха във вълшебното време на Йовков и неговия герой Шибил.
18424949_1501892513156546_351061152_n В следващата задача участниците трябваше да демонстрират знанията си и да разпознаят откъси от произведения. Ръководителят на ИИД Л. Бояджиева привнесе състезателен елемент, като обяви, че ще има победители в тази задача и награди за тях. Гостите на проявата – г-жа Мешелиева, директор на ПГИ „Алеко Константинов“, заместник-директорите и училищният психолог – се включиха също в състезанието, като показаха завидни познания в областта на литературата и също задаваха въпроси на зрелостниците.
Така представителната изява се превърна в непосредствен диалог между гости и участници и в един истински празник, посветен на българския език и литература.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.