Приключи дейността на групата „Езикът лесен и интересен“ по проект „Твоят час“

received_1416040741838867 Със забавно състезание под надслов „Езикът – лесен и интересен“ приключи дейността на едноименната група от ПГИ „Алеко Константинов“, сформирана по проект BG05M20P001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В нея участват 10 ученици от 12 г клас, с ръководител г-жа Лидия Бояджиева.
received_1416040765172198 Целта на занятията с тези ученици е усъвършенстване знанията и уменията и преодоляване на образователните дефицити по български език и литература и подготовка за държавните зрелостни изпити.
На последното занятие дванадесетокласниците от групата показаха знанията и уменията си, състезавайки се в две групи по подобие на популярното телевизионно състезание „Аз обичам България“. Те отговаряха на въпроси по български език и литература от учебната програма за ДЗИ. Демонстрираха познаването на изучаваните в 11 и 12 клас автори и произведения и уменията си да разпознават езикови грешки и да боравят с фразеологични словосъчетания. В оставащия месец до зрелостните изпити момичетата и момчетата ще продължат подготовката си вече по-уверени във възможностите си и с надеждата да се представят успешно.

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.