СЪОБЩЕНИЕ

До всички заинтересовани лица

  • Във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 27 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 5 обособени позиции, моля да имате предвид, че считано от 27.04.2020 г. се възобновяват огледите в училищата, в които се планират интервенции по процедурата.
  • Срокът за подаване на оферти по поръчката е 18 май 2020 г., т.е. в периода от 27.04.2020 г. до 18 май 2020 г. трябва да се даде възможност на всички заинтересовани лица да извършат огледи на обектите на интервенция.
  • Преди започване на огледа, заинтересованото лице се легитимира и се регистрира в Дневника за оглед на обекта, като се попълват необходимите данни.
  • Ако лицето/лицата не са собственици на фирмата, а са упълномощени лица, задължително се представя пълномощно за извършване на огледа от определеното лице/лица.
  • Попълва се Протокол за оглед в два еднообразни екземпляра – един за училището и един за фирмата.

от ПГИ “Алеко Константинов”, гр. Кърджали
за заявяване на огледи – 0879465501 – Стиляна Григориева – ЗДАСД

Този пост беше публикуван в Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.