Описание на проекта

Проектът “EASY. European Administrative Skills for Youngsters. ЛЕСНО. Европейски административни умения за начинаещи” се инициира от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – гр. Кърджали и е насочен към целева група от 20 ученици на възраст 16-17 години (11 клас) от различни етнически групи, обучаващи се в следните специалности “Оперативно счетоводство”, “Банково дело”, “Икономическа информатика” в гимназията.

Проектът е адресиран към следните нужди:

  • необходимост от усвояване на практически умения и професионални компетенции в областта на административната дейност;
  • апробиране на възможности за усвояване на европейски практики в администрирането;
  • интеграция на ползвателите в нова работна, културна и социална среда.

Проектът има за цел придобиването от ползвателите на практически умения и професионално-личностни качества за реализация в стопанското управление и администрацията. Знанията и уменията при използване на италиански език създават положителна нагласа и отношение към културното многообразие, както и интерес и любопитство към междукултурното общуване, съгласно Ключовите компетентности от Европейската референтна рамка.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

  • добавена стойност към предлаганото в България професионално обучение;
  • по-пълно свързване на професионалната практика с изискванията на динамично променящата се бизнес среда в България;
  • в дългосрочен план този тип практическо обучение ще позволи на ползвателите на проекта да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда, имайки предвид засиленото търсене на специалисти, притежаващи европейски сертификати за придобитите професионални компетенции.

Продължителността на проекта е 12 месеца и практическото обучение ще се осъществи в рамките на 3 седмици /23.06.2013-13.07.2013 год./ на реални работни места в гр. Римини, Италия.

Партньор по проекта е Sistema Turismo от Италия. Агенцията отговаря напълно на изискванията ни за съвместно сътрудничество, приемайки като страна домакин да посрещне, обучи, контролира и организира практиката на ползвателите.

Comments are closed.