Work Plan

Септември 2012 г.

Участващите страни се събират на групи и стартират проекта:
- въвеждат и избират подход към темата;
- показват и разказват на другите страни и се свързват с тях.

Октомври 2012 г.

Започва работа по проекта и се подготвят презентации за първата работна среща. България създава обща уеб страница.

Ноември 2012 г.

Първа среща по проекта в Холандия. Споделяне на идеи и опознаване помежду си. Представяне на училището, околната среда и споделяне на своите идеи на изследванията в рамките на училището на бъдещия проект “Коменски”.

Ноември – март 2012/2013 г.

Във всяко училище се осъществяват следните дейности:
- създаване на изложба “Коменски”, включваща снимки, сувенири, плакати;
- представяне на резултатите от срещата в група “Коменски;”
- работа върху темите;
- поддържане на контакт с партньорите;
- подготвяне за следващотото заседание;
- създаване на бюро за съвети.

Всяка група “Коменски”споделя информация за проекта с училището и общността – в училищни публикации и местни медии.

Април/ Май 2013 г.

Втора среща по проекта в Полша.Споделяне на резултатите от първата година на проекта. Оценка на резултатите от осъществените дейности. Планиране на срещи за втората година.

Юни 2013 г.

Междинен доклад за постигнатите резултати на този етап.
Оценка на първата година и публикуване на информация в медиите.

Септември 2013 г.

Участващите страни сформират нови групи и с помощта на старата продължават работа по проекта. Ще изберат и представят техния подход към темата, ще покажат и разкажат на другите страни за него и ще осъществят връзка с тях.

Октомври 2013 г.

Започване на работа по проекта и подготовка на презентация за третата работна среща. Споделяне с партньорите какво предстои да се направи през тази година. Представяне на презентация в училището и общността за проучванията на учениците в рамките на проекта.

Октомври/Ноември 2013 г.

Трета среща по проекта в Германия. Учениците споделят идеи и се опознават един с друг.

Ноември/март 2013-2014 г.

Във всяко училище се осъществяват следните дейности:
- актуализиране на изложбата “Коменски”;
- представяне на резултатите от срещата в групата “Коменски;”
- актуализиране на общата уеб страница;
- работа върху темите;
- контакти с партньорите;
- подготовка на следващото заседание;
- обсъждане на дейността на бюрото за съвети.
- Всяка група “Коменски” споделя проекта с училището и общността – в училищни публикации и местни медии.

Април/Май 2014 г.

Финална среща по проекта в България. Споделяне на резултатите от втората година на проекта. Оценка на втората година и публикуване на информация в медиите. Поддържане на контакти между партньорите.

Юни 2014 г.

Окончателен доклад.

Юни 2014 г.

Подготвяне на среща за споделяне на всички идеи, постижения и резултати. Представяне на наръчник, който ще включва всички наши резултати и заключения.

Comments are closed.