Ученически практики


Брошури

Брошура_1, Брошура_2, Брошура_3, Брошура_4, Брошура_5

Презентации

Презентация_1, Презентация_2, Презентация_3, Презентация_4

Успешно приключиха практиката си 106 ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали по проект „Ученически практики”

Общо 106 ученици от Х и ХІ клас от специалностите: Оперативно счетоводство, Икономическа информатика, Икономика и мениджмънт и Банково дело към Професионална гимназия по икономика «Алеко Константинов», гр. Кърджали успешно приключиха практиката си от 240 часа на реални работни места по проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”.
Бенефициент по проекта е Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Практиката на учениците се проведе в 8 фирми от гр. Кърджали: „Пневматика – Серта” АД, „В и К” ООД, „Олмена” ООД, „Глобал нет Консулт” ЕООД, „Технолукс” ООД, ХДИ Застраховане”АД, „Униматикс” ООД, „Осигурителна каса – област Кърджали” в периода от 17.11.2014 г. до 29.05.2015 г.
По време на практиката си учениците са надградили своите знания по професията, по която се обучават, усъвършенствали са своите професионални компетенции и са придобили нови. Развили са уменията си за планиране и организиране на работата, работа в екип, осъществяване на контакти, ползване на нормативни документи, счетоводни програми и приложен софтуер. Повишили са своята комуникативност, прецизност, дисциплинираност, отговорност.
Оценяването на придобитите знания и умения и напредъка на учениците се осъществяваше от наставника на фирмата, съвместно с наблюдаващия учител и консултанта на учениците за избор на практика по определени индикатори – спазване на графика, изпълнение на практически задачи, бързина и точност и др. Отчиташе се дисциплинираността и отговорността на участниците по отношение на спазване на установените правила, трудовата дисциплина, здравословните и безопасни условия на труд, организацията на работното време и място. Наблюдава се инициативността, мотивацията за усвояване на нови знания и умения, уменията за прилагане на икономически норми, планирането и организирането, работата в екип, контрола в групата и самоконтрола.
След успешното приключване на практиката учениците получават стипендия в размер на 300 лв. и Сертификат за проведена практика на реално работно място.
От 2013 г. до 2015 г.общо 368 ученици от професионалната гимназия са преминали обучение в реална работна среда по проект „Ученически практики”. Засиленият интерес на учениците да работят в реална работна среда, съвместно с работодателите показва, че те желаят да ризвиват своите знания и учения, да усъвършенстват своите способности и да придобиват опит за своята бъдеща реализация.

Повече и по-добри възможности за практика на учениците в реална работна среда

Това е една от целите на проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” . Бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Учениците от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” за трета поредна година участват по този проект. От 17.11.2014 г. общо 86 ученици, според своята професия и специалност започнаха практика на реално работно място в отделите на 8 одобрени според изискванията на проекта фирми от гр. Кърджали: „Пневматика – Серта” АД, „ В и К” ООД, „Глобал нет Консулт” ЕООД, „Технолукс” ООД, ХДИ Застраховане”АД, „Униматикс” ООД, „Осигурителна каса – област Кърджали”, „Олмена” ООД.
През месец януари 2015 г. започнаха практика още 20 ученици. Така общият брой на учениците, които се включиха през учебната 2014/2015 година в практиката по проекта стана 106. Всички ученици преминаха през предварително обучение за запознаване с дейността на фирмата-партньор, инструктажите по техника на безопасност, охрана на труда и противопожарна безопасност. Запознаха се с основните правила за провеждането на практиката, графиците и програмите за тяхното обучение, както и с изискванията за работното място. Интересът към провеждането на практика на реално работно място у учениците е много-голям, защото те надграждат своите знания и умения по определената специалност и професия, придобиват умения за организираност, комуникативност и работа в екип, запознават се с работата във фирмата. За обучението на учениците се грижат предварително определени и одобрени наставници от фирмата – партньор по проекта, като обучението се извършва по утвърдените графици и програми, съгласувани с работодателите и наставниците. За изпълнението на дейностите по проекта отговарят екип от специалисти от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”: функционален експерт организатор ученически практики, консултант на учениците за избор на практика, финансист и наблюдаващи учители.
Чрез проект „Ученически практики” се дава възможност учениците да покажат своите знания на реално работно място, както и да повишат квалификацията си със специфични компетентности за практическо обучение в реална работна среда в условията на оперативно партньорство с работодателите.

Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”, гр. Кърджали се включи и през учебната 2014/2015 година в проект “Ученически практики”

През учебната 2014/2015 година продължава проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Бенефициент е Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на професионалното обучение и образование в национален мащаб чрез:
- Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
- Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
- Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
- Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
- Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
- Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.
През тази учебна година общо 106 ученици от Х и ХІ клас от специалностите: Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика и Банково дело се включиха в проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 «Ученически практики».
Според своята професия и специалност учениците бяха разпределени на реални работни места в 8 фирми от гр. Кърджали, които са партньори по проекта: „Пневматика – Серта” АД, „ В и К” ООД, „Глобал нет Консулт” ЕООД, „Технолукс” ООД, „ХДИ Застраховане”АД, „Униматикс” ООД, „Олмена” ООД, „Осигурителна каса – област Кърджали”.
Стартирането на практиката започна от 17.11.2014 г. и се предвижда да приключи най-късно до 30.05.2014 г. като задължително изискване по проекта е всеки ученик да има изработени 240 часа на реално работно място.
Учениците преминаха през предварително обучение за запознаване с дейността на фирмата-партньор, инструктажите по техника на безопасност, охрана на труда и противопожарна безопасност. Запознаха се с основните правила за провеждането на практиката, графиците и програмите за тяхното обучение и изискванията за работното място.
При успешно проведена практика от 240 часа всеки ученик ще получи стипендия в размер на 300 лева и Сертификат за проведена практика на реално работно място.
Интересът към провеждането на практика на реално работно място е много-голям, защото учениците надграждат своите знания и умения по определената специалност и професия, придобиват умения за организираност, комуникативност и работа в екип.
Чрез проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” учениците инвестират в своето бъдеще!

Comments are closed.