Ученически практики 2012-2013


ПГИ “Алеко Константинов” Кърджали взе участие в първата секторна конференция “Бизнес – професионално образование и обучение”

ПЪРВАТА СЕКТОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕС – ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ” се проведе на 11 и 12.10.2013 г. в зала „Диамант” към хотел „Принцес хотел София”. Тя беше открита от г-жа Емилия Вълчовска – ръководител на проект „Ученически практики” в Министерството на образованието и науката. Тя представи целите и дейностите на проекта.
На конференцията присъстваха представители на училищните екипи от цялата страна, които работят по проект „Ученически практики” и представители от фирмите партньори, където учениците провеждаха практика на реални работни места.
Координаторите по проекта Фани Тодорова и Маргарита Гатева от Министерството на образованието и науката представиха данни за преминалите и предстоящите ученически практики и за тясното сътрудничество между бизнеса и училището за провеждане на практика в реална работна среда, което е една от целите на проекта.
От Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали участие взеха консултантът на учениците за избор на практика – Стиляна Григориева, която изнесе перзентация за добри практики по проект BG051PO001-3.3.07-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, финансистът – Миглена Конникова и представители на партньорите по проекта – Сейхан Мехмед, управител на фирма „ЕМС-ТУРС” ООД и Маргарита Георгиева – управител от фирма „ХДИ Застраховане” АД клон Кърджали.
В ДНИ НА ПРОФЕСИИТЕ ПО ПЛАНОВИ РЕГИОНИ В ГР. БУРГАС от 18 до 20.10.2013 г. по проект BG051PO001-3.3.07-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” участие взеха Стиляна Григориева – консултант на учениците за избор на практика, Миглена Конникова – финансист, Недялка Фучиджиева и Наска Миткова – наблюдаващи учители и учениците Даниела Георгиева, Таня Ванева, Митко Чаушев и Виктор Есков, които участваха в проект „Ученически практики”.
Представянето на проведените практики се осъществи в залата на Бургаския свободен университет, където Стиляна Григориева презентира добрите практики по проекта в гимназията ни. За Дните на професиите във фоайето на първия етаж на университета бяха представени щандове от различни училища от цялата страна, които са участвали в проект „Ученически практики”. На щанда на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” учениците споделиха своя опит, презентираха на мултимедия работните места и работата си с наставниците .Изложени бяха рекламни материали за проекта.
Чрез проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” се дава възможност на учениците да инвестират в своето бъдеще, придобивайки нови знания и умения по избраната от тях професия.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР. КЪРДЖАЛИ ПРИКЛЮЧИХА ПРАКТИКАТА ПО ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

Общо 91 ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали успешно приключиха практиката на реални работни места по проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”.
Бенефициент на проекта е Министерство на образованието, младежта и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Целите на проекта са за подобряване на качеството на професионалното обучение и образование чрез:
1. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
2. Подобряване връзката между резултатите от професионалното образование и обучение и потребностите на променящия се пазар на труда.
3. Улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
4. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на професионалното образование и обучение.
От 18.02.2013 г. до 13.06.2013г. в 9 фирми от гр. Кърджали: „Пневматика – Серта” АД, „ В и К” ООД, „Териториална организация на научно-техническите съюзи – Кърджали”, „Глобал нет Консулт” ЕООД, „ ХДИ Застраховане”АД, „Униматикс” ООД, „ЕМС – ТУРС” ООД, „Баланс 83” ЕООД и Осигурителна каса – област Кърджали учениците проведаха 240 часа практика на реални работни места.
Постигнати бяха следните резултати:
1. Адаптация от учебна в реална работна среда.
2. Стимулиране на учениците към развитие и саморазвитие и усъвършенстване през целия живот.
3. Придобиване на допълнителни знания и умения, необходими за провеждане на практика в реална работна среда.
4. Повишаване уменията и квалификацията на участниците.
5. Подобряване на компетентности за професионална и житейска реализация.
6. Осигуряване на мобилността на учениците и адаптивността им към променящите се условия в страната.
7. Осигуряване на възможност на учениците за приложение на придобитите умения и компетентности и придобиване на допълнителна квалификация и запознаване с възможностите за професионална реализация.
На учениците, приключили практиката по проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”, ще бъде издаден Сертификат за проведена практика на реално работно място.
Благодарение на този проект учениците от Професионална гимназия по икономика «Алеко Константинов», гр. Кърджали успяха да надградят своите знания, практически умения и компетентности.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ХІ В КЛАС ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА”, ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК

Ученици от специалност Икономическа информатика от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали успешно приключиха участието си в проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Бенефициент на проекта е Министерство на образованието, младежта и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Общо 19 ученици, отговарящи на изискванията за включване в проекта, бяха разпределени в 3 фирми от гр. Кърджали – „Глобал нет Консулт” ЕООД, „Униматикс” ООД и „Баланс 83” ЕООД.
От 18.02.2013 г. до 13.06.2013г. учениците провеждаха практиката си в реална работна среда като по този начин надградиха своите знания, практически умения и компетентности.
Ученическата практика бе с продължителност 240 часа, а след успешното й приключване учениците получиха Сертификат за завършено практическо обучение по проекта.
Една от целите на проекта е повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на професионалното образование и обучение със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите – партньори.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ГР. КЪРДЖАЛИ СЕ ВКЛЮЧИ И В ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

Ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали се включиха в проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Бенефициент на поректа е Министерство на образованието, младежта и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Една от целите на проекта е повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на професионалното образование и обучение със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите – партньори.
Общо 91 ученици от гимназията, отговарящи на изискванията за включване в проекта, от специалностите – Оперативно счетоводство, Икономическа информатика, Банково дело, бяха разпределени в 9 фирми от гр. Кърджали – „Пневматика – Серта” АД, „ В и К” ООД, „Териториална организация на научно-техническите съюзи – Кърджали”, „Глобал нет Консулт” ЕООД, „ ХДИ Застраховане”АД, „Униматикс” ООД, „ЕМС – ТУРС” ООД, „Баланс 83” ЕООД И Осигурителна каса – област Кърджали.
От 18.02.2013 г. до сега учениците провеждат практиката си в реална работна среда като целта е да надградят своите знания, практически умения и компетентности.
Ученическата практика е с продължителност 240 часа, а след успешното й приключване учениците получават Сертификат за завършено практическо обучение по проекта.

Comments are closed.