Профил на купувача

Правилник за възлагане на обществени поръчки в Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов”

Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите

Сключен договор за обществена поръчка по публична покана с изх.№ 1634 / 25.11.2014 г. и публикувана в АОП с уникален код № 9036626

Публична покана – обособена позиция 1 – Архитектурно заснемане и обособена позиция 2 – Конструктивно обследване и технически паспорт

Документация публична покана – обособена позиция 1 – Архитектурно заснемане и обособена позиция 2 – Конструктивно обследване и технически паспорт
Образци на документи за обособена позиция 1 – Архитектурно заснемане и обособена позиция 2 конструктивно обследване и технически паспорт
Образци на банкова гаранция
Публична покана – обособена позиция 1 – Архитектурно заснемане и обособена позиция 2 – Конструктивно обследване и технически паспорт

Публична покана – обособена позиция 1 – Архитектурно заснемане и обособена позиция 2 – Конструктивно обследване и технически паспорт – линк

Comments are closed.