Ученически практики 2013-2014


Брошури

Брошура_1, Брошура_2, Брошура_3, Брошура_4, Брошура_5, Брошура_6, Брошура_7

Презентации

Презентация_1, Презентация_2, Презентация_3, Презентация_4, Презентация_5, Презентация_6

Успешно приключиха практиката си 171 ученици от ПГИ „Алеко Константинов” по проект „Ученически практики”

sertifikati Общо 171 ученици от Х, ХІ и ХІІ клас от специалностите: Оперативно счетоводство, Икономическа информатика, Икономика и мениджмънт и Банково дело към Професионална гимназия по икономика «Алеко Константинов», гр. Кърджали успешно приключиха практиката си от 240 часа на реални работни места по проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”.
Бенефициент по проекта е Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Практиката на учениците се проведе в 10 фирми от гр. Кърджали: „Пневматика – Серта” АД, „ В и К” ООД, „Териториална организация на научно-техническите съюзи – Кърджали”, „Глобал нет Консулт” ЕООД, „Технолукс” ООД, ХДИ Застраховане”АД, „Униматикс” ООД, „ЕМС – ТУРС” ООД, „Баланс 83” ЕООД И Осигурителна каса – област Кърджали в периода от 15.11.2013 г. до 17.06.2014 г.
По време на практиката си учениците са надградили своите знания по професията, по която се обучават, усъвършенствали са своите професионални компетенции и са придобили нови. Развили са уменията си за планиране и организиране на работата, работа в екип, осъществяване на контакти, ползване на нормативни документи и приложен софтуер. Повишили са своята комуникативност, прецизност, дисциплинираност, отговорност.
Оценяването на придобитите знания и умения и напредъка на учениците се осъществяваше от наставника на фирмата, съвместно с наблюдаващия учител и консултанта на учениците за избор на практика по определени индикатори – спазване на графика, изпълнение на практически задачи, бързина и точност и др. Отчиташе се дисциплинираността и отговорността на участниците по отношение на спазване на установените правила, трудовата дисциплина, здравословните и безопасни условия на труд, организацията на работното време и място. Наблюдава се инициативността, мотивацията за усвояване на нови знания и умения, уменията за прилагане на икономически норми, планирането и организирането, работата в екип, контрола в групата и самоконтрола.
След успешното приключване на практиката учениците получават стипендия в размер на 300 лв. и Сертификат за проведена практика на реално работно място.
Фактът, че през учебната 2013/2014 г. година почти двойно се е увеличил броя на желаещите ученици да участват в проект „Ученически практики” показва, че има засилен интерес от страна на учениците да работят в реална работна среда, съвместно с работодателите.
Проект „Ученически практики” продължава и през следващата учебна година.

Успешно приключено участие в Проект „Ученически практики” на ученици от специалност „Икономическа информатика” и специалност „Оперативно счетоводство” към Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали

Учениците от 10 б, 11б и 12в от специалност „Икономическа информатика” и учениците от 11в специалност „Оперативно счетоводство” от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали успешно приключиха участието си в проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Общо 42 ученици от специалност Икономическа информатика и 26 ученици от специалност Оперативно счетовадство, отговарящи на изискванията за включване в проекта, бяха разпределени в 5 фирми от гр. Кърджали – „Глобал нет Консулт” ЕООД, „Униматикс” ООД „Технолукс“ ООД , „Пневматика Серта“ АД и „Баланс 83” ЕООД. Практиката се проведе в реална работна среда в периода 15.11.2013г. до 22.04.2014г., чрез нея учениците надградиха своите знания, практически умения и компетентности.
Една от целите на проекта е повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на професионалното образование и обучение със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите – партньори.
Ученическата практика беше с продължителност 240 часа, а след успешното й приключване учениците получиха Сертификат за завършено практическо обучение по проекта.

172 ученици от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали се включиха в проект „Ученически практики”

През учебната 2013/2014 година продължава проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”. Бенефициент е Министерство на образованието и науката с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:
- Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
- Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
- Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
- Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
- Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
- Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.
От всички училища в област Кърджали, работещи по проект «Ученически практики» Професионална гимназия по икономика «Алеко Константинов», гр. Кърджали е с най-голям брой ученици, включени в проекта.
През миналата учебна година от общо 108 ученици в ХІ клас 91 от тях се включиха в проекта, а след успешното приключване на практиката всеки един от тях получи Сертификат за проведена практика на реално работно място и стипендия в размер на 300 лв.
През учебната 2013/2014 година в проекта до този момент са се включили общо 172 ученици от Х, ХІ и ХІІ клас от специалностите: Оперативно счетоводство, Икономическа информатика, Икономика и мениджмънт, Банково дело, които отговарят на изискванията на проекта – да учат в професионалната гимназия, да са на възраст от 16 до 21 г. и да не са по време на практиката в трудови правоотношения.
Стартирането на практиката по проекта започна от 15.11.2013 г. и се предвижда да приключи най-късно до 30.06.2014 г. като задължително изискване по проекта е всеки ученик да има изработени 240 астрономически часа на реално работно място. Според своята професия и специалност учениците са разпределени в 10 фирми от град Кърджали: „Пневматика – Серта” АД, „ В и К” ООД, „Териториална организация на научно-техническите съюзи – Кърджали”, „Глобал нет Консулт” ЕООД, „Технолукс” ООД, ХДИ Застраховане”АД, „Униматикс” ООД, „ЕМС – ТУРС” ООД, „Баланс 83” ЕООД И Осигурителна каса – област Кърджали.
Учениците преминаха през предварително обучение за запознаване с дейността на фирмата-партньор, инструктажите по техника на безопасност, охрана на труда и противопожарна безопасност. Запознаха се с основните правила за провеждането на практиката, графиците и програмите за тяхното обучение и изискванията за работното място.
Интересът към провеждането на практика на реално работно място е много-голям, защото учениците надграждат своите знания и умения по определената специалност и професия, придобиват умения за организираност, комуникативност и работа в екип.
Чрез проект BG051PO001 – 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ” учениците инвестират в своето бъдеще!

Comments are closed.