Език свещен на моите деди

eu-logologo

I. Цели:
Усвояване на знания и умения за прилагане на правописна, граматична, лексикална норма, знания и умения за прилагане на система от пунктуационни правила
II. Очаквани резултати:
Прилагат на практика при решаване на тестове изучените правила за правописна, граматична, лексикална и пунктуационна норма.

Удоволствието да четеш

20170330_131605 С нетърпение участниците в клуб “Език свещен на моите деди” с ръководител Роза Павлова очакваха своята представителна изява. Клубът работи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” – фаза І ТВОЯТ ЧАС, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Участниците посетиха Регионалната библиотека “Никола Вапцаров” в Кърджали. Библиотечни работници ги разведоха из всички отдели на библиотеката, където учениците останаха изненадани от богатия библиотечен фонд, както и от огромната информация, която могат да ползват в читалнята. След това те имаха възможност да изберат прочитна книга от богатото разнообразие на жанрове и автори, които предлага книжарница “Спектър”.
Всички останаха удовлетворени от изявата и споделиха, че с удоволствие ще прочетат книгата, която сами са си избрали и занапред по-често ще посещават както училищната, така и Регионалната библиотека.

Comments are closed.