Забавни игри – дартс, шах, табла

eu-logologo

I. Цели:
Допринасяне за изграждането на аналитични и креативни умения, стимулиране интелектуалния потенциал на учениците, развиване самодисциплината и отговорността у учениците.
II. Очаквани резултати:
Познаване историята, правилата и техниките на различните игри.

Представителна изява на Клуб „Забавни игри“

img_1714 С демонстрация на усвоени умения за игра на дартс, шахмат и табла на 02.05.2017г. участниците от клуба с ръководител Ниязи Ахмедов, учител по немски език в ПГИ „Алеко Константинов“, завършиха обучението си по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“-фаза 1 -ТВОЯТ ЧАС по Оперативна програма НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Гости на изявата бяха г-жа Атанаска Мешелиева, директор на ПГИ „Алеко Константинов“, г-жа Донка Георгиева, заместник – директор и Зейние Мехмед-училищен психолог.
Беркан Хасан от 10Г клас бе водещ на изявата.Той показа презентация ,даваща интересна информация за историята, правилата и различните техники при забавните игри. Във всички игри с удоволствие се включиха и гостите. Директорът на училището, г-жа Мешелиева, благодари на участниците за приятните емоции, които гостите имаха възможност да изживеят заедно с учениците.

Comments are closed.