Космос

eu-logologo

I. Цели:
Осмисляне свободното време на учениците чрез засилване на техния интерес за космоса и обектите в него. Задълбочаване познанията им и развиване личностните им качества. Осмисляне на значимите проблеми, засягащи живота на човечеството и Космоса.
II. Очаквани резултати:
Чрез подходящи занимания и дейности да се изпълнят поставените цели.

Comments are closed.