Математика

eu-logologo

I. Цели:
Създаване и формиране на качества за преодоляване на трудности, усет за логическо мислене. Формиране на наблюдателност, познавателни умения, развитие на логическото мислене. Развиване и надграждане на знанията на учениците. Повишаване мотивацията им за учене. Обогатяване на общообразователната култура. Отстраняване на пропуски на учениците от минали години и при новите знания. Създаване на умение за прилагане на знанията при решаване на задачи. Развитие на алгоритмичното мислене и техниката на пресмятане.
II. Очаквани резултати:
Повишаване интереса на обучаващите към предмета. Активизиране познавателната дейност на учениците. Умения да извършват тъждествени преобразувания като знаят приоритета на операциите. Решаване на линейни и квадратни уравнения без затруднение. Прилагане свойствата на линейната и квадратната функция при решаване на неравенства. Прилагане знанията си за тригонометрични функции и теоремата на Питагор за решаване на триъгълник, трапец и правилен многоъгълник.

Comments are closed.