Млад икономист

eu-logologo

I. Цели:
Извънкласната дейност има за цел учениците да придобият познания за основополагащи понятия в бизнеса и икономиката, да изследват своите интереси и възможности за бъдеща кариера и да научат принципите на финансовата грамотност. Чрез разнообразни практически дейности те ще придобият по-добро разбиране за връзката между това, което научават в училище и тяхното успешно участие в глобалната икономика.
Придобиване на умения за изследване на конкретни проблеми
Знания и умения за презентации
Развитие на качества като отговорност, лоялност и предприемаческо мислене
Развитие на въображението, моделиране, творчество.
Да обогатят икономическите си познания и култура , да усъвършенстват уменията си да изготвят и представят презентации, да прогнозират и да работят в екип.
Да развият умения за анализиране на информация, проблемни ситуации, да формират лично аргументирано мнение и да го отстояват в дискусия.
Постигането на основната цел ще се реализира чрез няколко подцели (задачи): ? придобиване на ключови знания и умения за предприемаческата дейност; ? развиване на предприемачески дух, усет и качества; ? придобиване на знания и умения за подготовката на бизнес план и стартиране на бизнес; ? осигуряване на необходимия набор от инструменти и знания за развитие на първоначалната идея до реални проекти; ? изграждане на умения за работа с практически примери и обобщение на знания от различни източници.
II. Очаквани резултати:
Учениците ще могат да: • идентифицират и използват уменията, необходими да проучат, получат и запазят дадена работа; • разработят иновативни лични стратегии за учене през целия живот, постигане на образователни цели и развитие на кариерата. Учениците ще развият: – комуникационни и презентационни умения; – умения за вземане на решение, работа и управление на екип; – умения за разработване и управление на проекти чрез участия в състезания, дискусии, игри или решаване на казуси.

Comments are closed.