Млад икономист

eu-logologo

I. Цели:
Извънкласната дейност има за цел учениците да придобият познания за основополагащи понятия в бизнеса и икономиката, да изследват своите интереси и възможности за бъдеща кариера и да научат принципите на финансовата грамотност. Чрез разнообразни практически дейности те ще придобият по-добро разбиране за връзката между това, което научават в училище и тяхното успешно участие в глобалната икономика.
Придобиване на умения за изследване на конкретни проблеми
Знания и умения за презентации
Развитие на качества като отговорност, лоялност и предприемаческо мислене
Развитие на въображението, моделиране, творчество.
Да обогатят икономическите си познания и култура , да усъвършенстват уменията си да изготвят и представят презентации, да прогнозират и да работят в екип.
Да развият умения за анализиране на информация, проблемни ситуации, да формират лично аргументирано мнение и да го отстояват в дискусия.
Постигането на основната цел ще се реализира чрез няколко подцели (задачи): ? придобиване на ключови знания и умения за предприемаческата дейност; ? развиване на предприемачески дух, усет и качества; ? придобиване на знания и умения за подготовката на бизнес план и стартиране на бизнес; ? осигуряване на необходимия набор от инструменти и знания за развитие на първоначалната идея до реални проекти; ? изграждане на умения за работа с практически примери и обобщение на знания от различни източници.
II. Очаквани резултати:
Учениците ще могат да: • идентифицират и използват уменията, необходими да проучат, получат и запазят дадена работа; • разработят иновативни лични стратегии за учене през целия живот, постигане на образователни цели и развитие на кариерата. Учениците ще развият: – комуникационни и презентационни умения; – умения за вземане на решение, работа и управление на екип; – умения за разработване и управление на проекти чрез участия в състезания, дискусии, игри или решаване на казуси.

Представяне на младите икономисти

dsc06775 Учениците в извънкласна дейност „Млад икономист“ при Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали участваха в представителна изява на тема „Представяне на младите икономисти“ на 15.03.2017 г. Изявата включи представяне на табла и презентация за цялостната дейност на клуб „Млад икономист“ към проекта „Твоят час“ и е заключителна за клуба, целта е да информира останалите ученици и учители с постигнатите резултати на клуба и с интересни моменти от него.
Участниците показаха моменти от: участие в Четвърто национално ученическо състезание по банкиране „Моят първи бизнес кредит“, организирано от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. град Свищов; спечелено първо отборно място от Селда Юсеин, ученичка от гимназията, която заедно с още 13 ученика се бори с конкуренцията в Свищов ( 230 ученика от цяла България); посещение на къщата-музей на Алеко Константинов в град Свищов; изработване на коледни картички от клуба и продажба на мартеници с благотворителна цел; участие в училищния кръг на националното състезание „Най-добра бизнес идея – 2017 година“ ; Спечелено второ място в училищния кръг на националното състезание от Джесика Чаръкчиева – участник в клуба от XI а клас, която представи идеята си за спортна зала “Sport life”, идеята впечатли журито с иновативност – осигуряване на достъп до залата за хора с увреждания и екологична насоченост – изградени слънчеви системи за ток и вода.
Гости на изявата бяха директора на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – г-жа Атанаска Мешелиева, заместник- директорите – г-жа Донка Георгиева, г-жа Кристина Капсамунова, г-жа Стиляна Григориева, учители и ученици от училището.
Младите икономисти представиха на гостите своите впечатления от дейността на клуба и си пожелаха още много нови творчески успехи.
Ръководител на извънкласната дейност е Ваня Манева.
Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Comments are closed.