Моят старт в бизнеса

eu-logologo

I. Цели:
Основната цел е да отговори на нуждите на младите хора да изразяват своята креативност, да създават и да бъдат свободни в своите идеи и мисли.
II. Очаквани резултати:
Умения да мотивират и обосновават избора си; анализиране и прогнозиране на бизнес средата; познаване и прилагане маркетинговия инструментариум; умения да съставят организационно – управленски и производствен план; планиране работната сила и заплата; разработване и прогнозиране стопанския и финансов резултат; формулиране изводи и заключения; презентиране фирмения профил; прилагане успешно професионалните знания и умения в условия на бързо променящ се пазар.

Comments are closed.