Пътешественик

eu-logologo

I. Цели:
Формиране на комуникативно-речеви умения на английски език у учениците и обогатяване техните познания за света.
II. Очаквани резултати:
Учениците могат да представят своето училище, страна, местни обичаи и традиции на английски език; запознаване с някои европейски държави, възможностите при пътуване и проблемите на техните връстници. Проявяване на толерантност към културното многообразие.

Comments are closed.