Театрално студио “Асара”

eu-logologo
[Gallery not found]

I. Цели:
1. Засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
2. Повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси;
3. Допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал; 4. Взаимноопознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност; 5. Създаване на условия за успешна социализация на учениците.
II. Очаквани резултати:
1. Участие в публични прояви, изява на талантите на децата и участие на родителите в процеса на подготовка на сценичните изяви;
2. Овладяване на литературния език и разбирането на написан текст.
3. Подобряване на логическото мислене на участниците и емоционалното възприемане на написания текст.
4. Развитие на способности за рационално и емоционално възпроизвеждане на текст;
5. Подобряване на звукоизвличането и звуковъзпроизвеждането, както и на словореда при сценичния и ежедневен говор на официалния език;
6. Подчертаване на общите историко – културни корени и сравнителен анализ на етнокултурните разлики, основани на традиционните семейни ценности;
7. Създаване и представяне на спектакъл(ли) с участието на членовете на клуба пред техните родители и близки;
8. Организиране на публични обсъждания на постиженията на клуба с родителите на членовете му непосредствено след сценичните изяви;
9. Овладяване на умения за говорене пред публика;
10. Преодоляване на проблеми при публичната им реч (акцент, диалектни форми, чуждици, словоред);
11. Публично представяне на придобитите умения на участниците в реална обстановка.

Comments are closed.