Футбол

eu-logologo
[Gallery not found]

I. Цели:
Развиване на обща и специална физическа подготовка, трайно усвояване на специфичната за футбола техническа, тактическа, психологична и теоретична подготовка. Постигане на личностна мотивация за системни занимания със спорт в свободното време, утвърждаване на здравословен начин на живот.
II. Очаквани резултати:
Умения да изпълняват основните технически елементи от футбола, прилагат индивидуални тактически действия и групови взаимодействия, изпълняват групови тактически действия.

Comments are closed.