Документи

Годишен план за учебната 2020/2021 година


Правилник за дейността на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали за учебната 2020/2021 година


Етичен кодекс за поведение на училищната общност в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали


График за класни и контролни работи през І срок на учебната 2020/2021 година


График за дежурство на учителите за I срок на учебната 2020/2021 година, считано от 16.09.2020 г.


График на часовете по ФВС – час за спортни дейности I – срок за учебната 2020/2021 година


Обществен съвет на Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” град Кърджали


Списък на учебниците за учебната 2020/2021 година


Стратегия за развитие на Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” град Кърджали за периода 2016-2020 г.


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали


Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието между учениците в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ за учебната 2018/2019 г.


Инструктаж за поведението на учениците при обучение в електронна среда от разстояние


Comments are closed.