История

Началото на икономическото образование в Кърджали се поставя през учебната 1961/62 год., когато към СПУ “Хр. Ботев” по нареждане на МНП се откриват 2 икономически паралелки с прием след седми клас с курс на обучение 5 години.
Курсови ръководители са Парашкева Бекярова и Георги Маджаров. По това време директор и зам.директор на СПУ “Хр. Ботев” са Димитър Шабанов и Балин Николов Текелиев.
През следващата, учебна 1962/63 год., по нареждане на МНП приемът се извършва с младежи, завършили осми клас със срок на обучение 4 години.
Съгласно новите учебни програми часовете по български език и математика се увеличават и се въвежда нов учебен предмет – изчислителна техника.
За да задоволи все по – нарастващите нужди от икономически кадри със средно образование, през 1963 год. в Кърджали се открива ново учебно заведение – Икономически техникум с директор Марин Русев, по чиято идея се дава и името на техникума – “Алеко Константинов”.
От основаването си до 1978 г. техникумът няма собствена сграда, а се помещава в сградата на СПУ “Христо Ботев”. Учебните занятия се водят на една смяна. Няма достатъчно класни стаи за ефективното обучение на учениците. Половината от тях учат в дървени постройки в двора на учебното заведение.
Материалната база, с която разполага техникумът, е оскъдна и крайно недостатъчна за нормалното обучение на учениците.
От 1975 г. се строи нова учебна сграда специално за Икономически техникум. Сградата, която се намира в кв. “Веселчане”, е открита за учебната 1979/80 г. Като директор е назначена Евелина Кръстева, дългогодишен учител в техникума. Зам. директори под нейно ръководство са Алипи Симов и Петко Милушев, Боримира Иванова по УВР и Милка Пепеланова по производствено обучение.
Новата сграда е разделена на три сектора с добре обзаведени кабинети и добра спортна база. Има специални кабинети по машинопис, изчислителна техника, търговска зала, кабинети по практика.
В новата сграда, техникумът съжителства със СПТУ по ОТ “Лиляна Димитрова” до 1981 г., а от тогава до днес със ПГТ “проф. д-р Асен Златаров”.
Непрекъснато се модернизира и актуализира материалната база. Обзаведени са кабинети по биология, химия, физика и икономика. През 1985 г. се оборудва компютърна зала, необходима за обучението по новата учебна дисциплина-информатика.
Учебната 1986/87 г. минава под знака на честванията по случай 25 – годишния юбилей на техникума. С доброволни средства, набрани от ученически бригади, е издигнат бюст паметник на патрона на училището, изработен от нашия съгражданин и известен скулптор Вежди Рашидов. В чест на юбилея на техникума е открита музейна сбирка. Всички етнографски експонати са дарени от ученици и учители.
За повишаване на нравствено-естетическото възпитание на учениците се провеждат разнообразни извънкласни дейности. Създаденият експедиционен отряд участва във всички национални походи и през 1981 г. и 1986 г. е национален първенец. Функционират и физкултурни секции по гимнастика, волейбол, баскетбол, лека атлетика. Успехи постигат и участниците в ежегодните прегледи на художествената самодейност, като особени заслуги имат групата за народни песни и девическият хор с ръководител Стефан Влаев.
От 1994 до 1997 г. директор на техникума е Маргарита Стойкова. Учебният процес се води в 7 специалности с 4-годишен срок на обучение и 1 специалност с тригодишен срок на обучение.
От 1998 г. директор на Професионална гимназия по икономика е Кера Петрова. Усилията на колектива са насочени както към осигуряване на висококвалифицирано, съвременно образование и професионална подготовка на учениците, така и към формиране на висок обществен престиж на училището като привлекателно и съвременно професионално учебно заведение, подготвящо предпочитани кадри за нуждите на града, региона и страната.
Учебната 2009/2010 г. започна с обновена и ремонтирана материална база. Оборудвани са 3 кабинета по професионална подготовка. Особен интерес предизвика кабинетът по Учебно-тренировъчна фирма, който предоставя условия за обучение, близки до тези в реална работна среда. Подновени са компютрите и в трите компютърни зали с непрекъснат достъп до Интернет.
Присъствието на Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” в област Кърджали и страната се измерва с успешната реализация на нейните възпитаници – финансисти, счетоводители, застрахователи, мениджъри.
Училището успешно съчетава традиция и новаторство в обучението по общообразователна и професионална подготовка.

Comments are closed.