SMART – Успешни методи за правилно преподаване

Старт за поредния европейски проект в гимназията по икономика

През настоящата учебна година учители от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работят по проект “SMART – Успешни методи за правилно преподаване” по програма “Еразъм +”, Дейност KА1 – „Образователна мобилност за граждани – Училищно образование”. Той ще се реализира съвместно с партньорската организация TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. от град Малага, Испания. Целевата група на проекта се състои от 9 участници (училищен образователен персонал), разпределени в три структурирани обучителни курса:
1. Интерактивни техники за обучение и преподаване – INTERACTIVE TRAINING AND TEACHING TECHNIQUES
2. STEM обучение – STEM TRAINING
3. Иновативно обучение за стартиране на социално предприятие – INNOVATIVE TRAINING FOR SOCIAL ENTERPTISE SET UP.
Темите на курсовете са съобразени с нуждите и желанието на педагогическите специалисти от гимназията за продължаваща квалификация с цел осигуряване на качествен, атрактивен и отговарящ на съвременните стандарти образователен процес.
Реализирането на проекта ще осигури условия за прилагане на нови форми и методи на преподаване с интерактивен характер, до синхронизиране на процеса на обучение в гимназията с европейските образователни стандарти, до усъвършенстване на уменията на педагогическия колегиум, призван да формира знания, личностни и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда.

Проектът ще се реализира за период от 12 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода 03 април до 10 април 2021 година в град Малага.

Финансирането на проекта е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО
ЗАЯВЛЕНИЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Педагогическите специалисти, желаещи да кандидатстват за участие в обучителен курс по проект „SMART – Успешни методи за правилно преподаване ” по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от тук.
Срок за подаване на документите – 09.10.2020 г.
Документите да се изпращат на адрес: pgi_erazam@abv.bg


Comments are closed.