Колектив

5461

Директор – Мариела М. Попова


5438

Педагогически специалисти:

  1. Красимира В. Живанова – Заместник директор по учебна дейност
  2. Цветанка С. Крачунова – Заместник директор по учебна дейност
  3. Светла М. Стоева – Старши учител по Български език и литература
  4. Вяра Б. Петрова – Учител по Български език и литература
  5. Лидия Д. Бояджиева – Старши учител по Български език и литература
  6. Живка Т. Станудина – Старши учител по Английски език
  7. Искра В. Каменова – Старши учител по Английски език
  8. Йорданка М. Узунова – Старши учител по Английски език
  9. Филиз М. Мустафа – Старши учител по Английски език
  10. Ниязи Р. Ахмедов – Старши учител по Немски език
  11. Кирчо А. Ангелов – Старши учител по Математика
  12. Мехмед А. Мехмед – Ръководител направление Информационни и комуникационни технологии
  13. Елена В. Вълчева-Колева – Старши учител по Информатика и информационни технологии
  14. Валентина Д. Райчева – Старши учител по История и цивилизации
  15. Мирослав М. Кукев – Старши учител по География и икономика
  16. Румяна Г. Дамянова – Старши учител по Обществени науки
  17. Гюлер Ш. Салиф – Учител по Биология и здравно образование
  18. Евелина А. Якова – Учител по Химия и опазване на околната среда
  19. Стефан Г. Иванов – Старши учител по Физическо възпитание и спорт
  20. Красимир И. Стоев – Старши учител по Физическо възпитание и спорт
  21. Наска В. Миткова – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
  22. Христина Й. Ванчева – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
  23. Красимира Т. Боюклиева – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
  24. Недялка Й. Фучиджиева – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
  25. Димитрия Х. Христова – Учител по Обща професионална подготовка
  26. Николай В. Шукерски – Старши учител по Обща професионална подготовка
  27. Пепа Каменчовска – Старши учител по Обща професионална подготовка
  28. Пламена М. Дюлгерова – Старши учител по Компютърни науки
  29. Тюркян А. Мехмед – Учител по Компютърни науки
  30. Валентина Н. Коларова – Старши учител по Администрация и управление
  31. Кристина Г. Капсамунова – Педагогически съветник
  32. Зейние А. Мехмед – Училищен психолог

Непедагогически специалисти:

  1. Стиляна С. Григориева – Заместник директор по административно-стопанската дейност
  2. Миглена Т. Конникова – Главен счетоводител
  3. Красимира Д. Савова – Касиер
  4. Елена Н. Хаджийорданова – Административен секретар
  5. Петя С. Петкова – Технически секретар
  6. Антоанета А. Филипова – Домакин
  7. Рамадан С. Рашид – Огняр
  8. Сание А. Шукри – Хигиенист
  9. Севгинар М. Рашид – Хигиенист
  10. Валентина М. Узунова – Хигиенист
  11. Елена Димитрова – Хигиенист
  12. Рафет А. Вели – Работник, поддръжка на сгради
  13. Десислава М. Тодорова-Колева – Медицинска сестра

Comments are closed.