Колектив

5461

Директор – Мариела М. Попова


5438

Педагогически специалисти:

 1. Красимира В. Живанова – Заместник директор по учебна дейност
 2. Цветанка С. Крачунова – Заместник директор по учебна дейност
 3. Роза Я. Павлова – Старши учител по Български език и литература
 4. Светла М. Стоева – Старши учител по Български език и литература
 5. Вяра Б. Петрова – Учител по Български език и литература
 6. Лидия Д. Бояджиева – Старши учител по Български език и литература
 7. Живка Т. Станудина – Старши учител по Английски език
 8. Искра В. Каменова – Старши учител по Английски език
 9. Йорданка М. Узунова – Старши учител по Английски език
 10. Филиз М. Мустафа – Старши учител по Английски език
 11. Ниязи Р. Ахмедов – Старши учител по Немски език
 12. Кирчо А. Ангелов – Старши учител по Математика
 13. Видка М. Куцкова – Старши учител по Математика
 14. Мехмед А. Мехмед – Ръководител направление Информационни и комуникационни технологии
 15. Елена В. Вълчева-Колева – Старши учител по Информатика и информационни технологии
 16. Валентина Д. Райчева – Старши учител по История и цивилизации
 17. Веселина К. Колева – Старши учител по География и икономика
 18. Румяна Г. Дамянова – Старши учител по Обществени науки
 19. Гюлер Ш. Салиф – Учител по Биология и здравно образование
 20. Евелина А. Якова – Учител по Химия и опазване на околната среда
 21. Стефан Г. Иванов – Старши учител по Физическо възпитание и спорт
 22. Красимир И. Стоев – Старши учител по Физическо възпитание и спорт
 23. Наска В. Миткова – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
 24. Христина Й. Ванчева – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
 25. Красимира Т. Боюклиева – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
 26. Недялка Й. Фучиджиева – Старши учител по Счетоводство и данъчно облагане
 27. Димитрия Х. Христова – Учител по Обща професионална подготовка
 28. Николай В. Шукерски – Старши учител по Обща професионална подготовка
 29. Адлен Ф. Иляз – Учител по Обща професионална подготовка
 30. Пламена М. Дюлгерова – Старши учител по Компютърни науки
 31. Тюркян А. Мехмед – Учител по Компютърни науки
 32. Валентина Н. Коларова – Старши учител по Администрация и управление
 33. Кристина Г. Капсамунова – Педагогически съветник
 34. Зейние А. Мехмед – Училищен психолог

Непедагогически специалисти:

 1. Стиляна С. Григориева – Заместник директор по административно-стопанската дейност
 2. Миглена Т. Конникова – Главен счетоводител
 3. Красимира Д. Савова – Касиер
 4. Елена Н. Хаджийорданова – Административен секретар
 5. Петя С. Петкова – Технически секретар
 6. Антоанета А. Филипова – Домакин
 7. Рамадан С. Рашид – Огняр
 8. Сание А. Шукри – Хигиенист
 9. Севгинар М. Рашид – Хигиенист
 10. Валентина М. Узунова – Хигиенист
 11. Рафет А. Вели – Работник, поддръжка на сгради
 12. Валентин П. Шопов – Портиер
 13. Десислава М. Тодорова-Колева – Медицинска сестра

Comments are closed.