Информация за приемане на ученици след 7 клас

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии са предоставени на училищата, където са подадени документите за участие в класирането, на училищата, където ученикът е завършил 7. клас и в училищата с прием.
Учениците, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2017 г., като подават следните документи:
1. Заявление до директора
2. Оригинал на свидетелство за основно образование
3. Оригинал на служебната бележка за оценките от положените изпити.
1. Оригинал на медицинско свидетелств за кандидатстващите по специалност от професия в професионални паралелки.
Отпада необходимостта от представяне на удостоверение за преместване при записване.
Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.
Учениците, които на първи етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.
Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява в сайта на МОН https://priem.mon.bg . и в училищата с прием.
Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2017 г.
Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 10 юли 2017 г.
За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класирането (от 11.07.2017 г. до 13.07.2017г.). За целта следва да се подаде ново заявление в ОУ „ Св. Климент Охридски” – град Кърджали, в училищата – гнезда по общини и онлайн, като https://priem.mon.bg в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 17 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания начин. Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 18 юли до 19 юли 2017 г.
9. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места на 21 юли 2017 г. следва попълване на незаетите места по приемащи училища, в срок до 04.09.2017 г. Необходимата информация се получава от директорите на училища с прием.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран с оригиналните документи.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Съобщение до учителите

Учителите, които са определени да извършват оценяването на пригодността на проектите на учебници за VІІІ клас, съгласно Заповед № 984-1572/11.07.2017 г. на директора на ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали, трябва да се запознаят с указанието и алгоритъма за оценяване и да направят своята регистрация в http://uchebnici.mon.bg с ЕГН, код на училището – 0909108 и собствена парола.
Регистрацията от директора за училището е направена и вече има разрешен достъп за учителите, които са въведени в системата.

ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ

Съдържание на съобщението:
Колеги.
Във връзка с оценяване пригодността на учебниците Ви напомняме следното:

1. Напомнете на учителите да се регистрират в електронната система за оценяването.
2. Учебниците по ЧЕ и информатика ще се оценяват само от училищата, в които се изучават и съответно нивото, което изучават.
Ако от издателствата Ви донесат и други учебници с различно ниво ги приемете, но не трябва да се оценяват.
3. Осигурете приемането на учебниците от издателствата до крайния срок.

Публикувано от:
Калитвенцова, Снежа
Старши експерт организация на средното образование

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци от Випуск 2017 получиха дипломите си

img_3621 Абитуриентите от ПГИ „Алеко Константинов“ с вълнение очакваха своя звезден миг – връчването на дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за професионална квалификация. Със самочувствие и гордост от постигнатите резултати щастливците очакваха да получат своите удостоверения за зрелост. Абитуриентите, облечени в тоги, извикаха сълзи в очите на своите родители, които бяха гости на тържеството. Госпожа Атанаска Мешиелиева, директор на гимназията, поздрави зрелостниците, като ги увери, че са направили правилния избор, като са избрали да учат в най-голямата професионална гимназия в областта – училище с традиции, но и в крак с високите изисквания на съвременното обучение и възпитание. Тя пожела на завършващите много здраве и успешна професионална реализация. Благодарности директорът отправи към родителите за тяхната подкрепа,а на всички учители пожела да бъдат все така всеотдайни в своята трудна, но благородна професия. Госпожа Мешелиева най-напред връчи дипломите на абитуриентите с отличен успех, а след това лично на всеки един ученик. Благодарствено слово поднесе Господинка Капсамунова, ученичката с най-висок успех от випуска. По традиция завършващите положиха клетвата на зрелостника. Целият випуск заедно със своите учители си направиха обща снимка за спомен, след което зрелостниците се почерпиха на специално подготвен за тях коктейл и си пожелаха да останат алековци – да следват мечтите си и да постигат целите си.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Regioni-v-rastej-2014-2020
На 21.06.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:
• Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали;
• Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по архитектура строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив;
• Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по транспорт ,,Гоце Делчев“, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот;
• Професионална гимназия по механотехника ,,Проф. Цветан Лазаров“, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по битова техника, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия ,,Цар Иван Асен II“, гр. Асеновград;
• Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, гр. Смолян.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:
Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес.
Срок на договора: 30 месеца (21.06.2017 – 21.12.2019 г.)
Стойност на договора: 14 086 000 лв.
Финансиране от ЕС – ЕФРР: 11 922 099,98 лв.
Национално финансиране: 2 103 900,02 лв.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени

Алековци отличени в конкурса „Към Златния Век”

19148964_656589581196511_842928127916290889_n Анна Пенчева от VІІІ клас и Виктория Трифонова от Х клас взеха участие в националния ученически конкурс „Към Златния Век”. Конкурсът е организиран от ЧСУ „Цар Симеон Велики” и акцентира върху духовната и материалната култура и политическото могъщество на България при царуването на Симеон Велики. Целта на конкурса е учениците не само да покажат знания за водещата роля на България в Средновековна Европа, но и да направят своите интерпретации и виждания за нейното бъдеще. За своето отлично представяне и двете ученички получиха грамоти, които им бяха връчени от директора на ПГИ „Алеко Константинов“ – Атанаска Мешелиева.

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени