Заповед

Заповед по чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост за определяне на наемател на обект “Училищна сладкарница” в сградата на ПГИ “Алеко Константинов”, гр. Кърджали

Публикувано в News | Comments Off

Списък на учебниците за учебната 2017/2018 година

Списък на учебниците за учебната 2017/2018 година

Публикувано в News | Comments Off

О Б Я В А

2017-Obiava-targ-sladkarnica

Заповед

Публикувано в News | Comments Off

Информация за приемане на ученици след 7 клас

Списъците на класираните ученици по профили и специалности от професии са предоставени на училищата, където са подадени документите за участие в класирането, на училищата, където ученикът е завършил 7. клас и в училищата с прием.
Учениците, които не са класирани на първи етап, автоматично участват във втори етап на класиране. Класираните на първи етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 28 юни до 30 юни 2017 г., като подават следните документи:
1. Заявление до директора
2. Оригинал на свидетелство за основно образование
3. Оригинал на служебната бележка за оценките от положените изпити.
1. Оригинал на медицинско свидетелств за кандидатстващите по специалност от професия в професионални паралелки.
Отпада необходимостта от представяне на удостоверение за преместване при записване.
Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране (класирани по второ или следващо желание на първи етап), подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап. Образец на заявление за участие във втори етап на класиране се предоставя от училището, в което ученикът е приет на първи етап на класиране. В заявлението учениците не може да променят и пренареждат желанията си. Участниците във второ класиране запазват мястото си от първо класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.
Учениците, които на първи етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.
Резултатите от втори етап на класиране ще бъдат оповестени до 4 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява в сайта на МОН https://priem.mon.bg . и в училищата с прием.
Класираните на втори етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 5 юли до 7 юли 2017 г.
Незаетите места след записването на учениците от втори етап ще бъдат обявени в сайта на РУО на 10 юли 2017 г.
За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класирането (от 11.07.2017 г. до 13.07.2017г.). За целта следва да се подаде ново заявление в ОУ „ Св. Климент Охридски” – град Кърджали, в училищата – гнезда по общини и онлайн, като https://priem.mon.bg в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата.
Резултатите от трети етап на класиране ще бъдат оповестени до 17 юли 2017 г. Проверката на класирането се осъществява по описания начин. Класираните на трети етап ученици се записват в училището, в което са класирани от 18 юли до 19 юли 2017 г.
9. След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места на 21 юли 2017 г. следва попълване на незаетите места по приемащи училища, в срок до 04.09.2017 г. Необходимата информация се получава от директорите на училища с прием.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на кандидата в училището, в което е класиран с оригиналните документи.

Публикувано в News | Comments Off

Съобщение до учителите

Учителите, които са определени да извършват оценяването на пригодността на проектите на учебници за VІІІ клас, съгласно Заповед № 984-1572/11.07.2017 г. на директора на ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали, трябва да се запознаят с указанието и алгоритъма за оценяване и да направят своята регистрация в http://uchebnici.mon.bg с ЕГН, код на училището – 0909108 и собствена парола.
Регистрацията от директора за училището е направена и вече има разрешен достъп за учителите, които са въведени в системата.

ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ

Съдържание на съобщението:
Колеги.
Във връзка с оценяване пригодността на учебниците Ви напомняме следното:

1. Напомнете на учителите да се регистрират в електронната система за оценяването.
2. Учебниците по ЧЕ и информатика ще се оценяват само от училищата, в които се изучават и съответно нивото, което изучават.
Ако от издателствата Ви донесат и други учебници с различно ниво ги приемете, но не трябва да се оценяват.
3. Осигурете приемането на учебниците от издателствата до крайния срок.

Публикувано от:
Калитвенцова, Снежа
Старши експерт организация на средното образование

Публикувано в News | Comments Off