Учителите от Гимназията по икономика усвоиха нови знания за работа в мултикултурна среда

Професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – гр. Кърджали e партньор по проект BG05M2OP001-3.017-0019 „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ Проектът цели обогатяване на професионалните компетентности на учители и директори с нови знания и умения за управление на мултикултурна среда, така че да се създадат оптимални условия за социализация и усвояване на знания за всеки ученик. В рамките на проекта бе проведено обучение на 29 специалисти от Гимназията по икономика в периода 13 – 15 .05. 2022г. в град Пловдив. Темите бяха свързани с иновативните методи и средства за работа в мултикултурна среда. През учебната 2022-2023г. година предстои още едно обучение, за да бъдат обхванати всички педагогически специалисти в ПГИ „Алеко Константинов“.

Линк към проекта

Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.