Обява за подбор на ползватели

ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МЛАДИТЕ ХОРА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“, ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“,
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1, „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“,
ДОГОВОР № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000067699

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Изграждане на екологични компетентности у младите хора – предпоставка за екологично устойчиво развитие” по Програма „Еразъм+“, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали обявява прием на заявления за участие в проекта.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Европейският съюз насърчава сектора на образованието и обучението да предприеме действия за подпомагане на екологичния преход и подобряване на компетентностите за устойчивост на всички учащи.
Учащите от всички възрасти трябва да могат да развиват знания, умения и нагласи, за да живеят по-устойчиво, да променят моделите си на потребление и да допринасят за едно по-екологосъобразно бъдеще. Образованието и обучението играят ключова роля в подпомагането на хората да преминават от осведоменост за околната среда към индивидуални и колективни действия.
В цяла Европа в сферата на образованието и обучението се провеждат все по-голям брой инициативи и действия, които са свързани с изменението на климата, биоразнообразието и устойчивостта. Въпреки напредъка и нарастващия обществен интерес обаче, обучението по въпросите на екологичната устойчивост все още не е системна характеристика на образователната политика и практика в ЕС и у нас. Споделянето на опита и внедряването на нови подходи в обучението на младите хора ще създадат условия и предпоставки за постигането на тези цели.
Реализирането на настоящият проект по програма „Еразъм+“ ще доведе до:
• осигуряването на условия за непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти в посока синхронизиране с европейските образователни стандарти в посока екологично образование и обучение
• развитие и изграждане на екологични компетентности у подрастващите, целящи създаването на условия за екологично развитие на обществото
• осъществяване на ефективно и креативно общообразователно и професионално обучение, базирано на принципите за устойчиво развитие
• развиване на компетентности за управление на училищната политика за интернационализация и осъществяване на успешно сътрудничество с партньори от други европейски държави.
Европейската мисия на гимназията е насочена към конструктивна работа с партньори от европейски държави с цел постигане на висококачествено общообразователно, професионално и чуждоезиково обучение, с акцент върху формирането на конкурентноспособни, адаптивни и компетентни специалисти. Реализирането на екологосъобразно образование и възпитание на учениците и създаването на благоприятни условия за изграждане на екологично самосъзнание у тях, у педагогическия и непедагогическия персонал в гимназията, може да бъде постигнато чрез продължаване на училищната политика за европейска мобилност и сътрудничество.
Проектът „Изграждане на екологични компетентности у младите хора – предпоставка за екологично устойчиво развитие“ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ е част от поредицата проекти, които гимназията ще реализира в периода до 2027 г. в резултат на присъдена Акредитация по програма „Еразъм+“.
Проектът предвижда реализиране на мобилност на 10 ученици и 7 учители от училището, която ще бъде проведена през месец април 2023 г. в град Брага, Португалия.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС по програма „Еразъм+“.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• повишаване на качеството и ефективността на общообразователното и професионално обучение в гимназията
• синхронизиране на учебно-възпитателния процес с европейските образователни практики в областта на екологичното образование и обучение
• развиване на компетентности в областта на екологично устойчиво развитие
• изграждане у младите хора на знания, умения, компетентности, насочени към осъзнато екологично поведение и действие, целящи устойчиво развитие в бъдеще
• развиване на компетентности за управление на училищната политика за интернационализация и осъществяване на успешно сътрудничество с партньори от други европейски държави.
Проектът предвижда реализиране на следните мобилност:
1. 7 педагогически специалисти от гимназията чрез участие в наблюдения в реална работна среда (job-shadowing).
Мобилността ще се проведе в град Брага, Португалия, в периода 08 април – 15 април 2023 г.
Срок за подаване на документите – 25.09.2022 г.
Документите се изпращат онлайн на адрес:
pgi_erazam@abv.bg

2. 10 ученици от ПГИ „Алеко Константинов“ , които ще посетят и участват в екологосъобразни инициативи и дейности в училища в град Брага, Португалия.
Мобилността ще се проведе в град Брага, Португалия, в периода 08 април – 15 април 2023 г.

Срок за подаване на документите – 20.10.2022 г.
Документите се изпращат онлайн на адрес:
pgi_erazam@abv.bg

Педагогическите специалисти и учениците, желаещи да кандидатстват за участие в посочените мобилности, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление, CV и декларация от прикачените файлове.Този пост беше публикуван в News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.