Legal documents

Закон за предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; … бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.)


Закон за професионалното образование и обучение (Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., …, изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.)


Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018 г.)


Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80 от 2016 г.) (Обн. – ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)


Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. – ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)


Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2017 г.) (Обн. – ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г., в сила от 15.06.2018 г.)


НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )


НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците


НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование


Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език (Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.)


Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план (Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование


НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.)

Comments are closed.