Quality

Мерки за повишаване на качеството на образование в училището

Политика по качествоКритерии за самооценяването на качеството на предоставяното образование в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“Резюме на резултатите от самооценяването на качеството на ПОО в ПГИ „Алеко Константинов” за учебната 2014/2015 година

Декларация на ръководството на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” гр. Кърджали за политиката и целите по качеството

Карта за самооценка от електроннобазираната платформа ЕСУПО за учебната 2014/2015 година

Карта за самооценка на постигнатите резултати за учебната 2014/2015 годинаРезюме на резултатите от самооценяването на качеството на ПОО в ПГИ „Алеко Константинов” за учебната 2013/2014 година

Резултати от проведеното самооценяване на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” Кърджали за учебната 2013/2014 година

Доклад от проведеното самооценяване на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” Кърджали за учебната 2012/2013 година

Декларация на ръководството на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” гр. Кърджали за политиката и целите по качеството

Диаграми от самооценяване на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” гр. Кърджали за 2012/2013 година

Comments are closed.