Материално-техническа база

  • Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” е най-голямата професионална гимназия в област Кърджали.
  • Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” е най-голямата професионална гимназия в област Кърджали.
  • Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” е най-голямата професионална гимназия в област Кърджали.
  • Училището предлага различни форми на обучение (дневна, задочна и самостоятелна).
  • Училището предлага различни форми на обучение (дневна, задочна и самостоятелна).
  • Училището предлага различни форми на обучение (дневна, задочна и самостоятелна).
  • Обучават се общо 680 ученици по следните професии: икономисти, счетоводители, финансисти, икономист-информатици, сътрудници в малък и среден бизнес.
  • Обучават се общо 680 ученици по следните професии: икономисти, счетоводители, финансисти, икономист-информатици, сътрудници в малък и среден бизнес.
  • Някои от специалностите са с интензивно изучаване на английски език, а освен това се изучават немски и френски език.
  • Някои от специалностите са с интензивно изучаване на английски език, а освен това се изучават немски и френски език.
Снимки на сградата Главен вход
Коридори и фоайета Асансьор
Новите санитарни възли Актова зала
Класни стаи Компютърни зали
Кабинет по биология Кабинет по физика и химия
Кабинет по УТФ Театрална зала “Асара”
Физкултурен салон, фитнес зала и спортни площадки Тържества
Извънкласни форми Витрини с награди
Училищна сладкарница

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” е най-голямата професионална гимназия в област Кърджали.
Сгарадата е публична държавна собственост с първостепенен разпоредител на бюджетни средства Министерство на образованието и науката.
Училището предлага различни форми на обучение (дневна, задочна и самостоятелна). Обучават се общо 608 ученици по следните професии: икономисти, счетоводители, финансисти, икономист-информатици, сътрудници в малък и среден бизнес. Интензивно се изучава английски език, а като втори чужд език се изучава немски език.
Учениците учат в просторни, светли и добре обзаведени класни стаи и кабинети, които са оборудвани с мултимедии, лаптопи, непрекъснат интернет и безжичен достъп, интерактивни дъски.
Гимназията разполага с:
• 18 класни стаи
• Специализиран кабинет по физика и химия
• Специализиран кабинет по биология
• Кабинет за Учебно-тренировъчни фирми, оборудван с 11 компютърни конфигурации и офис обзавеждане
• 4 компютърни зали, оборудвани с общо 60 компютърни конфигурации и терминални решения, мултимедии, принтери
• Мултимедиен кабинет
• Физкултурен салон със съблекални и санитарни възли към него
• Фитнес зала
• Открити спортни площадки
• Театрална зала „Асара”
• Библиотека с компютри и интернет достъп
• Медицински кабинет
• Стоматологичен кабинет
• Училищна сладкарница
• Осигурена достъпна архитектурна среда – асансьор, рампа. Предвижда се изграждане и на санитарен възел на І етаж.
• Актова зала
• Кабинет на училищния психолог
• Санитарни възли на всеки етаж
Коридорите са напълно обновени. На ІІ етаж са поставени картини от всички европейски столици и знамена от страните в Европейския съюз, а на ІІІ етаж – картини от историята на България. Във фоайетата има телевизори, които се използват и за монитори, на коите се представят изготвени презентации от учениците във връзка с бележити дати, празненства, съобщения за учениците, представяне на дейността на различни клубове и др.
За осигуряване сигурността на учениците и персонала в гимназията има осигурено непрекъснато видеонаблюдение, рестриктивен пропускателен режим за външни лица и автоматична пожароизвестителна инсталация.
Модернизирането на учебната среда, въвеждането на новите интерактивни методи на преподаване и високият професионализъм на учителите отговарят на най-новите изисквания за високо качество на обучението, което дава възможност за успешна бъдеща реализация на нашите ученици в страната и чужбина.
За развитието и растежа на образователната институция от особено значение е непрекъснатото модернизиране на материалната база до изграждане на цялостния й привлекателен облик.
През 2017 г. се предвижда да започне реализирането на заложените дейностите в одобрения проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., който включва цялостно саниране на сградата-топлоизолация на фасадни стени, топлоизолация на покрив, цялостен ремонт на покрива на сградата. Предвижда се и обновяване на класни стаи и кабинети, физкултурен салон, спортните площадки, ВиК и прилежащите части в двора на училището. В проекта е предвидено и допълнително обзавеждане и оборудване за класните стаи и кабинетите.
Реализирането на тези дейности са дългогодишни инвестиции за развитието на гимназията като цяло. Специфичните цели на проекта са насочени към осигуряване на максимално комфортна учебна среда с цел повишаване на мотивацията на учениците за по-добро обучение чрез създаване на благоприятни условия за тяхното личностно развитие.
В училището има разкрити секции по волейбол, баскетбол, футбол, затова в проекта е предвидено обновяването на закритите и открити спортни площадки като целта е учениците да прекарват повече време в училище, както и да провокира у тях интерес и желание към спорта за подобряване на тяхната дееспособност, физическа култура и здравословен начин на живот.
Професионална гимназия по икономика «Алеко Константинов», гр. Кърджали има натрупан опит в реализирането на проекти по Национални и Европейски програми.
По Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, Модул „Достъпна архитектурна среда” през 2010 г. беше направена рампа за хора с увреждания за осигураване на равен достъп за тях до сградата.
През 2014 г. беше извършен основен ремонт на отоплителната инсталация с подмяна на всички радиатори в класните стаи, кабинети, коридори и други помещения. Изцяло бяха сменени котлите в парокотелно помещение.
Извършен беше ремонт на санитарните възли.
През 2015 г. беше изградена асансьорна уредба с цел изграждане на пълна достъпна среда, за ученици с увреждания.
Сградата на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали е конструктивно обследвана и сертифицирана. През 2015 г. е извършено архитектурно заснемане и е издаден технически паспорт на сградата на 18.05.2015 г. Изготвено е ново Обследване за енергийната ефективност на сградата и е издаден Сертификат за енергийните характеристики на сградата на 13.10.2015 г.
Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” гр. Кърджали обхваща голям брой ученици от гр. Кърджали, област Кърджали и други области на страната, като към нея има изразен и утвърден с годините интерес от страна на ученици и родители.
Гимназията има необходимия административен и материално-технически капацитет на образователна институция по отношение на броя на обучаваните ученици и квалифициран персонал за предстоящите учебни години. Тя има възможности за поддържане и увеличаване на приема по доминиращите професионални направления, включително с инфраструктурна обезпеченост, цялостно обновяване на сградния фонд и прилежащия училищен двор, планиране на нови учебни приеми и реализиране на нови учебни програми за провеждане на съвременен и качествен учебен процес според изискванията на пазара на труда.
Статистическите проучвания показват, че около 97% от нашите ученици продължават образованието си в страната и чужбина и се реализират успешно в различни области на обществения живот и на пазара на труда като добри икономисти, счетоводители, финансисти, икономист-информатици, сътрудници в малък и среден бизнес.
В Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”, гр. Кърджали учениците получават качествено образование, изграждат своята гражданска позиция и се стремят към постигането на високи цели – да бъдат добре образовани, дисциплинирани и отговорни граждани на България.

Comments are closed.