Космос

eu-logologo

I. Цели:
Осмисляне свободното време на учениците чрез засилване на техния интерес за космоса и обектите в него. Задълбочаване познанията им и развиване личностните им качества. Осмисляне на значимите проблеми, засягащи живота на човечеството и Космоса.
II. Очаквани резултати:
Чрез подходящи занимания и дейности да се изпълнят поставените цели.

Магията на необятния космос

img_3220 На 27 април от 9 и 30 часа се проведе заключителна представителна изява на участниците в групата за дейности по интереси „КОСМОС“ с ръководител госпожа Румяна Карачомакова по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Гости на изявата бяха: г-жа Кристина Капсамунова – заместник директор на ПГИ, г-жа Петя Петкова – родител и секретар в ПГИ, г-жа Валентина Коларова – учител в ПГИ и ученици от гимназията.
В групата участие взеха 13 ученици със засилен интерес към астрономията.
Всички активно се включиха в многобройните мероприятия, заложени в програмата на клуба.
Търсенето на информация в интернет за космически обекти предизвика огромен интерес от тяхна страна. След намирането й участниците изготвяха множество презентации по определени теми.
Други дейности, в които участниците се включиха с интерес бяха рисунки на космически обекти, наблюдение и снимки на звездното небе. С най-добрите те направиха табла за изложба.
За 12 април – Световния ден на космонавтиката, участниците изработиха голямо табло.
img_3174 С голям интерес те се включиха в организирането и провеждането на вечер на космонавтиката – първата им представителна изява. Те събираха информация за космоса, от дълбока древност до наши дни. Успяха да надникнат и в бъдещето, като намериха интересни факти за настоящи и бъдещи проекти на НАСА и на големи държави като Русия, Китай и ОАЕ.
Дейността на групата за дейности по интереси „КОСМОС“ приключва с предстоящата представителна изява. На нея гостите и участниците наблюдаваха презентации: на тема – „!0 – те заблуди за Космоса“ и „Слънцето – нашата звезда“. Разгледаха се много снимки и брошура за дейността на клуба. Прочетен беше и доклад за работата на клуба. Всички присъстващи се състезаваха в онлайнтест.
Накрая всички ученици в групата за дейности по интереси „КОСМОС“ получиха сертификат за своето участие с пожелание все така да поддържат жив своя интерес към магията на Космоса и да опознават неговата необятност винаги, когато им се отдаде възможност.

Вечер на космонавтиката

img_3157 В професионалната гимназия по икономика “Алеко Константинов” се проведе организирана вечер на космонавтиката като представителна изява на групата по интереси – клуб «Космос». На нея присъстваха: директор – г-жа Атанаска Мешелиева, зам. директори – г-жа Кристина Капсамунова и г-жа Донка Георгиева, секретар – г-жа Петя Петкова и ученици от гимназията с интерес към космоса.
Дейността е ортанизирана като клуб по интереси по проект „Твоят час“. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.
Мероприятието цели да засили интереса на участниците към необятния космос.
Вечерта започна с клип на космически обекти. След това бе представена презентация от учениците на тема: Космосът – минало, настояще, бъдеще.
След презентацията участниците се състезаваха в он-лайн тест с въпроси засегнати в презентацията. На най-добре представилите се – първите трима бяха раздадени награди.
Вечерта завърши с още един интересен клип свързан с космоса.
Накрая всички присъстващи – гости и ученици се почерпиха и бяха убедени, че:
Мечтите трябва винаги да са смели! Нека да мечтаем с размах! Днешните изследователи вече бленуват един ден да крачат по Марс.

Comments are closed.