ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Regioni-v-rastej-2014-2020

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 21.06.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.002-0005-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.
Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:
• Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали;
• Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по архитектура строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“, гр. Пловдив;
• Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по туризъм ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по транспорт ,,Гоце Делчев“, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот;
• Професионална гимназия по механотехника ,,Проф. Цветан Лазаров“, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия по битова техника, гр. Пловдив;
• Професионална гимназия ,,Цар Иван Асен II“, гр. Асеновград;
• Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“, гр. Смолян.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:
Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на учебния процес.
Срок на договора: 30 месеца (21.06.2017 – 21.12.2019 г.)
Стойност на договора: 14 086 000 лв.
Финансиране от ЕС – ЕФРР: 11 922 099,98 лв.
Национално финансиране: 2 103 900,02 лв.


Публикации за публичност – сключване на договор по ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г.
Публикация в електронния вестник Арда нюз – Кърджали
Публикация във вестникк Арда нюз – Кърджали


Comments are closed.