Административно обслужване

Пакет от мерки за трансформация на модела на административно обслужване


Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища – виж тук…


Издаване на диплома за средно образование – виж тук…


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – виж тук…


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – виж тук…


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – виж тук…


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – виж тук…


Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация – виж тук…


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – виж тук…


Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) – виж тук…

Comments are closed.