SMART – Успешни методи за правилно преподаване

logo-smart

Проектът “SMART – успешни методи за правилно преподаване”

иницииран от Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” – Кърджали, България, ще се реализира съвместно с партньорската организация TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.- Малага (Испания). Целевата група по проекта се състои от 9 участници (училищен образователен персонал), разпределени в три структурирани обучителни курса:

  • Интерактивни техники за обучение и преподаване – INTERACTIVE TRAINING AND TEACHING TECHNIQUES
  • STEM обучение – STEM TRAINING
  • Иновативно обучение за стартиране на социално предприятие – INNOVATIVE TRAINING FOR SOCIAL ENTERPTISE SET UP

Проектът ще се реализира за период от 12 месеца.
Основните цели на проекта са насочени към придобиване на нови професионални умения и компетенции от ползвателите, към усвояване и мултиплициране на съвременни методи и по-успешни инструменти за преподаване и учене, насочени към осъществяване на интерактивно обучение, STEM обучение и обучение по социално предприемачество. Реализирането на проекта ще подобри качеството на предоставяните образователни услуги от гимназията, целящи по-висока ангажираност на учениците в обучението и по-високи резултати от него.


Партньорска организация TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.

Тя се намира в Андалусия /Малага/ и насърчава, организира и управлява стажове и образователни програми за ученици, преподаватели, млади специалисти и организации идващи от цяла Европа. TRIBEKA е член на „ETN Network“ (Мрежа за Образование и Обучение), с агенции в Испания (Малага), в България (София), Италия (Римини и Потенца), Великобритания (Портсмут и Бормут), Германия (Берлин) и Ирландия (Корк). С представителите на „ETN Network“ в Италия (Sistema Turismo s.r.l.) имаме реализирани 5 съвместни проекта – 4 за практика на ученици и 1 за обмен на учители по програма Леонардо да Винчи и Еразъм+ . Приемащата организация има доказан опит в организирането и провеждането на структурирани курсове на теми, отговарящи на нуждите и интересите на ползвателите. Важно признание за професионализъм, качество и внимание към всички аспекти от образователната мобилност на екипа на агенцията е факта, че през последните три години ETN е била победител в категорията „Предоставяне на услуги в сферата на професионалното обучение и образование” на Study Travel Star Awards в Лондон. От създаването си до момента TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. е била домакин на повече от 2000 ученици, студенти и учители и има огромен опит в сътрудничеството с европейските училища.


Класиране на ползвателите по проект „SMART – успешни методи за правилно преподаване” по програма „Еразъм +“

1. За обучителен курс на тема „Интерактивни техники за обучение и преподаване“:
Кристина Капсамунова
Румяна Дамянова
Искра Каменова
Резерва: Ниязи Ахмедов
2. За обучителен курс на тема „STEM обучение“:
Валентина Райчева
Йорданка Узунова
Елена Вълчева-Колева
3. За обучителен курс на тема „Иновативно обучение за стартиране на социално предприятие“:
Цветанка Крачунова
Мариела Попова
Живка Станудина
Резерва: Димитрия Христова


Подбор на ползватели

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА:
1. Завършено висше образование за учител – бакалавър или магистър.
2. Ясно изразена готовност за самоусъвършенстване и прилагане на нови практики.
3. Прилагане на иновативни методи в обучението на ученици.
4. Разработване и участие в национални и международни проекти и програми.
5. Комуникативни способности и умения за работа в екип.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:
1. Съставяне на комисия за избор на ползвателите: представител на училищното ръководство, председателят/член на комисията за квалификационна дейност, член на обществения съвет и 2 учители от гимназията – 1 по общообразователна подготовка и 1 по професионална подготовка.
2. Оценка на резултатите от труда на педагогическите специалисти чрез оценъчна карта.
3. Окончателен избор на ползвателите по проекта.
ИЗПОЛЗВАН ИНСТРУМЕНТАРИУМ:
1. Автобиография
2. Мотивационно писмо
3. Карта за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти от предходната учебна година
4. Оценъчна карта за оценяване степента на професионално-квалификационни компетентности, която ще бъде разработена във връзка с подбора на ползвателите.
5. Провеждане на анкета с ползвателите за готовността им за участие в дейностите по проекта и мобилността.


Старт за поредния европейски проект в гимназията по икономика

През настоящата учебна година учители от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работят по проект “SMART – Успешни методи за правилно преподаване” по програма “Еразъм +”, Дейност KА1 – „Образователна мобилност за граждани – Училищно образование”. Той ще се реализира съвместно с партньорската организация TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. от град Малага, Испания. Целевата група на проекта се състои от 9 участници (училищен образователен персонал), разпределени в три структурирани обучителни курса:
1. Интерактивни техники за обучение и преподаване – INTERACTIVE TRAINING AND TEACHING TECHNIQUES
2. STEM обучение – STEM TRAINING
3. Иновативно обучение за стартиране на социално предприятие – INNOVATIVE TRAINING FOR SOCIAL ENTERPTISE SET UP.
Темите на курсовете са съобразени с нуждите и желанието на педагогическите специалисти от гимназията за продължаваща квалификация с цел осигуряване на качествен, атрактивен и отговарящ на съвременните стандарти образователен процес.
Реализирането на проекта ще осигури условия за прилагане на нови форми и методи на преподаване с интерактивен характер, до синхронизиране на процеса на обучение в гимназията с европейските образователни стандарти, до усъвършенстване на уменията на педагогическия колегиум, призван да формира знания, личностни и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда.

Проектът ще се реализира за период от 12 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода 03 април до 10 април 2021 година в град Малага.

Финансирането на проекта е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ
МОТИВАЦИОННО ПИСМО
ЗАЯВЛЕНИЕ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Педагогическите специалисти, желаещи да кандидатстват за участие в обучителен курс по проект „SMART – Успешни методи за правилно преподаване ” по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от тук.
Срок за подаване на документите – 09.10.2020 г.
Документите да се изпращат на адрес: pgi_erazam@abv.bg


ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1
„ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ“
СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“
ДОГОВОР
№ 2020-1-BG01-KA101-078372


Comments are closed.