Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти…

Учителите от Гимназията по икономика усвоиха нови знания за работа в мултикултурна среда

Професионалната гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – гр. Кърджали e партньор по проект BG05M2OP001-3.017-0019 „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“ Проектът цели обогатяване на професионалните компетентности на учители и директори с нови знания и умения за управление на мултикултурна среда, така че да се създадат оптимални условия за социализация и усвояване на знания за всеки ученик. В рамките на проекта бе проведено обучение на 29 специалисти от Гимназията по икономика в периода 13 – 15 .05. 2022г. в град Пловдив. Темите бяха свързани с иновативните методи и средства за работа в мултикултурна среда. През учебната 2022-2023г. година предстои още едно обучение, за да бъдат обхванати всички педагогически специалисти в ПГИ „Алеко Константинов“.


logo-bg-rightEU logo
„Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“, Проект № BG05M2OP001-3.017-0019, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж
Приоритетни оси: Образователна среда за активно социално приобщаване
Наименование на процедура: „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Бенефициент: Сдружение „ОМЕГА“ и партньори ПГИ „Алеко Константинов“, ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр. Кърджали

Обща стойност: 233 987,04 лв., от които 198 888,98 лв. европейско и 35 098,06 лв. национално съфинансиране

Срок на изпълнение: 30 месеца

Проектът цели обогатяване на професионалните компетентности на учители и директори с нови знания и умения за управление на мултикултурна среда, така че да се създадат оптимални условия за социализация и усвояване на знания за всеки ученик. В подкрепа на тази цел образователните медиатори ще разширят знанията си за междукултурно общуване, което ще им помогне да подобряват връзката между училището и семейството на учениците от различни етноси.

Проектът ще удовлетвори потребностите на ЦГ от получаване на знания за съвременни подходи и методи за работа в мултикултурна среда. Придобитите компетентности ще помогнат на педагогическите специалисти да изграждат в учебните заведения среда на толерантност и да гарантират правото на равен достъп до образование на всички ученици.
В резултат 138 лица ще преминат през специализирани обучения, даващи им нови знания, методи и подходи за мултикултурна комуникация и ефективно управление на мултикултурната среда.


Comments are closed.