Образование за утрешния ден

logo1


На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.
Специфичните цели на проекта са:

 1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
 2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
 3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
 5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Една от дейностите по проекта е: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности“ (клубове по интереси)


Клубове в ПГИ „Алеко Константинов“ гр. Кърджали за 2023/2024:

 • Дигитален свят – 8 клас (15 ученици)

Клубове в ПГИ „Алеко Константинов“ гр. Кърджали за 2022/2023:

 • Програмиране на Python – 8 клас (15 ученици)

Клубове в ПГИ „Алеко Константинов“ гр. Кърджали за 2021/2022:

 • Занимателна информатика 2 – 8 клас (15 ученици)

Клубове в ПГИ „Алеко Константинов“ гр. Кърджали за 2020/2021:

 • Млад ИТ специалист – 11-12 клас (15 ученици)

Клубове в ПГИ „Алеко Константинов“ гр. Кърджали за 2019/2020:

 • Занимателна информатика – 10 клас (15 ученици)

 • Уеб и графичен дизайн – 11 клас (15 ученици)


Comments are closed.