Междукултурно образование на младежи в училище

Гимназията по икономиката с пореден европейски проект

През настоящата учебна година учители от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работят по проект “Междукултурно образование на младежи в училище”, по програма Еразъм+.
Той ще се реализира съвместно с партньорската организация ESMOVIA от град Валенсия, Испания. Целевата група на проекта се състои от 4 участници (училищен образователен персонал). Проектът ще се реализира за период от 14 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода 28 март до 4 април 2020 година в град Валенсия.
Основните цели на проекта са насочени към придобиване на нови професионални умения и компетенции от ползвателите, фокусирани върху усвояването на добри европейски практики в междукултурното образование на младежи в съвременното училище, разширяване на интернационализацията и европейската практика на гимназията.
Предвидената програма в структурирания обучителен курс, организиран от приемащия испански партньор, отговаря на идентифицираните нужди на ползвателите от запознаване, разучаване, прилагане и разпространение на иновативни подходи за преподаване в мултикултурна среда. Създаването на благоприятна образователна среда, на една многокултурна класна стая, е предизвикателство за всеки педагогически специалист, работещ в такава обстановка, и изисква той да бъде подготвен за посрещането и решаването на такъв вид училищни проблеми. За учителите реализирането на настоящия проект за мобилност ще даде възможност да отговорят по един новаторски начин на съвременните изисквания към подготовката и работата с ученици. Участието в мобилността ще даде и възможност на ползвателите да осъществят контакти и обменят опит с колеги от сродни училища от различни европейски държави.

Финансирането на проекта, в размер на 8 720 €, е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Педагогическите специалисти, желаещи да кандидатстват за участие в обучителен курс по проект „Междукултурно образование на младежи в училище” по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление и CV от тук.
Срок за подаване на документите – 14.10.2019 г.
Документите да се изпращат на адрес: pgi_erazam@abv.bg

Протокол от заседание на комисия за подбор на ползватели по проект “Междукултурно образование на младежи в училище” по програма Еразъм+, Дейност КА1

Междукултурно образование на младежи в училище

Междукултурно образование на младежи в училище

Обучителен курс “Въведение в междукултурното образование”

Comments are closed.