Дигитално образовани в 21 век

logo-smart

Поредният европейски проект в гимназията по икономика

През настоящата учебна година учители от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работят по проект “Дигитално образовани в 21 век” по програма “Еразъм +”, Дейност KА1 – „Образователна мобилност за граждани – Училищно образование”. Той ще се реализира съвместно с партньорската организация VITALIS GmbH от град Лайпциг, Германия. Целевата група на проекта се състои от 8 педагогически специалисти, разпределени в четири структурирани обучителни курса:

 1. Предаване на умения през 21 век.
 2. Използване на смартфони в обучението.
 3. Използване на EDMODO като безплатна платформа за учене.
 4. Използване на GOOGLE пространството като цифрова платформа за обучение.

Темите на курсовете са съобразени с нуждите и желанието на педагогическите специалисти от гимназията за продължаваща квалификация с цел осигуряване на качествен, атрактивен и отговарящ на съвременните стандарти образователен процес.
Реализирането на проекта ще осигури условия за прилагане на нови форми и методи на преподаване с интерактивен характер, до синхронизиране на процеса на обучение в гимназията с европейските образователни стандарти, до усъвършенстване на уменията на педагогическия колегиум, призван да формира знания, личностни и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда.
Проектът ще се реализира за период от 12 месеца, а мобилността ще се осъществи в периода 25 юни до 02 юли 2022 година в град Лайпциг.
Финансирането на проекта е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.

Обява

Подбор на ползватели

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА:

 1. Завършено висше образование за учител
 2. Ясно изразена готовност за самоусъвършенстване и прилагане на нови практики.
 3. Прилагане на иновативни методи в обучението на ученици.
 4. Участие в разработване и реализиране на проекти по национални международни програми.
 5. Комуникативни способности и умения за работа в екип

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:

 1. Съставяне на комисия за избор на ползвателите: представител на училищното ръководство, председателят/член на комисията за квалификационна дейност, член на обществения съвет и 2 учители от гимназията – 1 по общообразователна подготовка и 1 по професионална подготовка.
 2. Оценка на резултатите от труда на педагогическите специалисти чрез оценъчна карта.
 3. Окончателен избор на ползвателите по проекта.

ИЗПОЛЗВАН ИНСТРУМЕНТАРИУМ:

 1. Автобиография
 2. Мотивационно писмо
 3. Карта за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти от предходната учебна година
 4. Оценъчна карта за оценяване степента на професионално-квалификационни компетентности, която ще бъде разработена във връзка с подбора на ползвателите.
 5. Провеждане на анкета с ползвателите за готовността им за участие в дейностите по проекта и мобилността.

Партньорска организация

Обучителната организация VITALIS GmbH е немска организация със седалище град Лайпциг. Тя е основана през 1997 г. с цел организиране и управление на стажове и образователни програми за ученици, преподаватели, млади специалисти и организации от цяла Европа в рамките на Европейските програми за учене през целия живот Леонардо да Винчи и Еразъм+. През последните 24 години историческото имение Gut Wehlitz, където се помещава централния офис на организацията, се е превърнало в център за международни срещи с фокус върху нуждите на малките и средни компании за намиране на потенциално бъдещ персонал. В този период компанията Vitalis приема всяка година голям брой участници (около 1500 всяка година), идващи от различни европейски държави, които участват в различни видове проекти. Виталис работи с повече от 25 служители, висококвалифицирани и с много опит, способни да предложат подходящи съвети, професионално ориентиране и наставничество. Обучителната организация Виталис има за цел да намери най-добрите практически решения, за да отговори на нуждите и интересите на бенефициенти и да даде възможност на участниците да практикуват и развиват своите знания и професионални умения, да насърчава междукултурното разбирателство и многоезичието, развитието на предприемачески умения, които ще ги направят по-конкурентоспособни на европейския пазар на труда в бъдеще. В съответствие с процедурите, свързани с оценяването и признаването на компетенциите, Vitalis осигурява признаването и сертифицирането на резултатите от обучението чрез прилагане на ECVET принципи и осигуряване на резултата в съответствие със Споразумението за сътрудничество и ангажимента за качество. Глобалната концепция на компанията за обслужване на ползватели по програма „Еразъм+“ е съобразена с приоритетите на европейското образование, така че участниците да получат представа и добият умения за различни начини на работа и общуване, насърчаване на труда и културната интеграция в Европа. Vitalis осъзнава важността на културната и езикова подготовка и организира екскурзии и посещения в немски и международни компании, както и в други важни градове в региона.


ПРОЕКТ „ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАНИ В 21 ВЕК“
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1
„ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“
СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“
ДОГОВОР
№ 2021-1-BG01-KA122-SCH-000014011


Comments are closed.