Равен достъп

Logo-Raven-dostypПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001 – „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

В периода от 16.10.2023 г. до 29.11.2023 г. включително в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, град Кърджали по утвърден график във всичките 17 паралелки от VІІІ до ХІІ клас се изпълняваха тренинги за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи, във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Модул „Тренинги“, Дейност: „Повишаване на социално-емоционалните умения в ученето“ . Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Дейността се извършваше съгласно утвърдените Указания за изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.
Учениците с удоволствие слушаха лекторите по определените теми за осъществяване тренингите за повишаване на социално – емоционалните умения в ученето, участваха в практическите занятия и отиграваха зададените ситуации.
В сайта на училището www. pgikj.com са качени снимки от проведените тренинги.


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

IMG_20221116_131701_2IMG_20221123_131844_1И през учебната 2022/23 година Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ се включи в дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.
През месец ноември 2022 г. по Дейност 2 “Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда”, бяха сформирани петнадесет групи и 75 ученици от VIII и X клас преминаха обучение от 4 часа на тема: „Видове платформи. Функционалност на платформите. Работа с MS Teams и Shkolo.bg.“
Благодарение на компетентните преподаватели от гимназията Мехмед Мехмед, Кирчо Ангелов, Пламена Дюлгерова, Тюркян Мехмед и Елена Вълчева-Колева учениците усвоиха умения за преодоляване на затруднения по отношение на обучение от разстояние в електронна среда.
Верни на принципа „Учене през целия живот“, 6 педагогически специалисти изявиха желание и преминаха обучение по Дейност 3 “Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда”.
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.


Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
Информация по реализиране дейностите по проекта може да намерите на адрес:
https://www.mon.bg/bg/100925


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Snimka-Raven-dostypПрофесионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ кандидатства за участие по проект„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ още с неговото стартиране.
През месец юни по Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, бяха сформирани шест групи, и 30 ученици от VIII и IX клас преминаха обучение от 4 часа на тема: „Видове платформи. Функционалност на платформите. Работа с MS Teams и Shkolo.bg.“
В началото на учебната година всички 78 новоприети ученици бяха включени в дейност 2 за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Благодарение на компетентните преподаватели от гимназията Мехмед Мехмед, Кирчо Ангелов, Пламена Дюлгерова, Тюркян Мехмед и Елена Вълчева-Колева учениците много бързо преодоляха всякакви затруднения по отношение на обучението от разстояние в електронна среда.
Независимо, че за трета поредна година ситуацията налага обучение от разстояние в електронна среда, верни на принципа „Учене през целия живот“, 17 педагогически специалисти изявиха желание и преминаха обучение по Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
По Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи училището получи универсален шкаф за зареждане LANDE, 53 технически устройства ACER CHROMEBOOK за нуждите на учениците и 15 технически устройства ACER CHROMEBOOK за нуждите на педагогическите специалисти.


Comments are closed.