Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия

Учебно помагало по история и цивилизации


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (МОН) И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (МО) „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“
Патриотичното възпитание е част от образователния процес, който има за цел формирането на личността от най-ранна възраст. Ценностната система на човека се изгражда чрез възпитание в семейството, в училището, чрез приемане и спазване на обществените норми и поведение. Патриотизмът е обич към родината и желание за опазването ?, възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции. Една от важните задачи на българското образование е да спомага за изграждането на стабилна ценностна система в подрастващите, в която патриотизмът заема особено място. От друга страна, ангажирането на въображението на учениците несъмнено съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие. Нужно е изграждане на възгледи, които да повишат в ученика мотивацията за участие в дейности, които да подсилят усещането му за принадлежност към неговото училище и да го възпитат като гражданин на България. Осъществяването на програмата ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура.

МОДУЛ А „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май“
ЦЕЛИ

 1. изграждане и поддържане на училищни традиции, свързани с патриотичното възпитание;
 2. формиране на граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество;
 3. осмисляне на свободното време на учениците със занимания по интереси, подпомагащи интелектуалното, духовното, нравственото и физическото им израстване;
 4. засилване на интереса на учениците към историята и постиженията на българската армия.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. повишен интерес от страна на ученици, родители и училищни ръководства към историческото минало на българската армия;
 2. формирани граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество.

ДЕЙНОСТИ

 1. събиране на информация, свързана с конкретни личности и/или паметници, посветени на бойната слава на българската армия, в населеното място/областта, в което се намира училището;
 2. провеждане на интервюта с наследници на участници във войните за национално обединение;
 3. грижа за войнишки паметник или паметник, посветен на конкретна личност, свързана с историческото минало на българската армия;
 4. разработване на информационни материали, свързани с историческото минало на българската армия и с Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май;
 5. изготвяне на програма за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.

МОДУЛ Б „Провеждане на национален форум за обучение и за представяне на добри практики на ученици, участващи в дейностите от Модул А, на тема: „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на Българската армия и споделяне на добри практики“ Във форума ще участват 33 отбора (по 10 участници, включително ръководител), излъчени от училищата от всички области в страната, участвали в реализирането на дейностите от Модул А).
ЦЕЛИ

 1. придобиване на необходимите първонaчални знания и умения по военна подготовка;
 2. надграждане на знанията по военна история;
 3. развиване на лидерските умения на учениците;
 4. усъвършенстване на комуникативните способности на учениците и на уменията им за работа в екип;
 5. придобиване на знания и умения за оказване на първа медицинска помощ;
 6. усъвършенстване на уменията на учениците за представяне на добри практики.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. придобити първонaчални знания и умения по военна подготовка: – за правилата на общуване във военните структури; – за различните видове военни средства;
 2. надградени знания за бележити дати и събития от българската военна история;
 3. усвоени умения за основните начини и способи за ориентиране в местност;
 4. придобити знания и умения, свързани с оказването на първа медицинска помощ;
 5. развити лидерски умения и усъвършенствани комуникативни способности, умения за работа в екип и за представяне на добри практики.

Патриотично възпитание в Гимназията по икономика

278891571_349450910491574_1380260112257628044_n 278764008_3201703163429356_6809432316611358517_n Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ е един от проектите, по които Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ работи през учебната 2021/2022 година. Осъществяването на дейностите по проекта допринасят за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на младите хора.
В тази връзка и като част от заплануваните инициативи по проекта се проведе среща на ученици от гимназията с капитан Андонов – заместник-началник на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация“ във Военно окръжие – Кърджали. Гостът разказа за структурата и дейността на Българската армия в наши дни, за нейната отговорност при защита на суверенитета на страната; запозна присъстващите с изискванията при кандидатстване във военните училища; говори за участието на българските войници и офицери в миротворчески мисии. Капитан Андонов изрази готовност за нови още по-интересни срещи, което беше прието с удовлетворение от учениците.


Проект за патриотичното възпитание на учениците от ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали

0469031001556880228_1560486_920x708ПГИ „Алеко Константинов“ спечели проект по национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“. Осъществяването на проекта ще допринесе за придобиване на нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание на учениците, както и за провеждане на дейности, свързани със съхраняването на историческата памет за българската армия и за националните традиции и култура. Учениците ще имат възможност да издирят информация за конкретни личности и участници в освободителните войни, както и да научат повече за провежданите военни действия в регион Кърджали. Срещите и интервютата, които ще проведат с близки и роднини на участниците във войните, ще провокират съпричастност към делото на хората, дали живота си за България.
Ще бъде подготвено учебно помагало, в което ще бъде включена подробна информация за велики битки и победи на българската армия по време на войните, за велики предводители и ролята им за победите на българската армия по време на войните и за откриватели и изобретатели от българската армия по време на войните. То ще бъде предоставено на учителите по история в училищната библиотека и екземпляри ще бъдат раздадени на безвъзмездно на училища в гр.Кърджали. На учениците ще се осигури среща с представител на Българската армия и те от първо лице ще могат да се запознаят с любопитни факти от нейната история. Предвидените в програмата за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май, рецитал и шествие ще дадат възможност на учениците да отдадат почит към делото и саможертвата на всички участници в освободителните войни. Участието в състезанията на полигон ще даде на учениците усещането за реалност, както и възможност за усвояване на нови умения като стрелба с въздушна пушка, мятане на граната, слагане на противогаз и разглобяване на автомат „Калашников“.
Срокът на изпълнение на проекта е учебната 2021/2022година. В изпълнението на дейностите ще звемат участие всички ученици от училището. Водеща роля ще имат ученическия съвет и учителите по история и цивилизации, философия, география и икономика, физическо възпитание и спорт, български език и литература.


Comments are closed.