Заедно в изкуствата и в спорта

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Цели на програмата:
• Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
• Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
• Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците;
• Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
• Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите
и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности. Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
• Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за
здравословен начин на живот.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
Дейностите по програмата включват два модула: модул“ Изкуства“ и модул „ Спорт“.
След провеждане на анкети сред учениците в училището, бе взето решение да бъдат предложени за организация и създаване на следните клубове:
• клуб „ Народни танци“
- Клуб „Съвременни танци“
• клуб „Футбол“
• клуб „Волейбол“- момчета

С тази цел ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали набира външни специалисти по народни танци, модерни танци, волейбол и футбол. Кандидатите трябва да притежават документ, доказващ правото им да се занимават с посочената от тях дейност.
За подробна информация се обърнете на e-mail: info-909108@edu.mon.bg или на телефон 0361 6-23-11, 6-24-79. Можете да получите информация и на място в училището.

Comments are closed.