Успех за теб

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ е бенефициент по Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027, Процедура BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“.
Основна цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образонание и подобряване на училищните им резултати.
Специфичните цели на проекта са:
• Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус мърху учениците от уязвимите групи , в това число роми, и намаляване на дела на преждевременно напусналите;
• Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
• Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността на учениците от уязвимите групи;
• Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съобразно индивидуалните потребности на всеки ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвимите групи и техните родители.
Гимназията е одобрена за дейност 1 и дейност 4. Вече функционират 8 групи по проекта, от които 3 са в подкрепа за изявени ученици по предмета български език и литература. За учениците, които имат необходимост от допълнителна подкрепа за успешно представяне на НВО в първи гимназиален етап, са организирани две групи по български език и една по математика. За допълнителна подкрепа за ДЗИ по български език има сформирани две групи във втори гимназиален етап.

Comments are closed.