История

Началото на икономическото образование в Кърджали се поставя през учебната 1961/62 год., когато към СПУ “Хр. Ботев” по нареждане на МНП се откриват 2 икономически паралелки с прием след седми клас с курс на обучение 5 години.
Курсови ръководители са Парашкева Бекярова и Георги Маджаров. По това време директор и зам.директор на СПУ “Хр. Ботев” са Димитър Шабанов и Балин Текелиев.
През следващата, учебна 1962/63 год., по нареждане на МНП приемът се извършва с младежи, завършили осми клас със срок на обучение 4 години.
Съгласно новите учебни програми часовете по български език и математика се увеличават и се въвежда нов учебен предмет – изчислителна техника.
За да задоволи все по – нарастващите нужди от икономически кадри със средно образование, през 1963 год. в Кърджали се открива ново учебно заведение – Икономически техникум с директор Марин Русев, по чиято идея се дава и името на техникума – “Алеко Константинов”.
От основаването си до 1978 г. техникумът няма собствена сграда, а се помещава в сградата на СПУ “Христо Ботев”. Учебните занятия се водят на една смяна. Няма достатъчно класни стаи за ефективното обучение на учениците. Половината от тях учат в дървени постройки в двора на учебното заведение.
Материалната база, с която разполага техникумът, е оскъдна и крайно недостатъчна за нормалното обучение на учениците.
От 1975 г. се строи нова учебна сграда специално за Икономическия техникум. Сградата, която се намира в кв. “Веселчане”, е открита за учебната 1979/80 г. Като директор е назначена Евелина Кръстева, дългогодишен учител в техникума..
Новата сграда е разделена на три сектора с добре обзаведени кабинети и добра спортна база. Има специални кабинети по машинопис, изчислителна техника, търговска зала, кабинети по практика.
В новата сграда техникумът съжителства със СПТУ по ОТ “Лиляна Димитрова” до 1981 г., а от тогава до днес със ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров”.
Непрекъснато се модернизира и актуализира материалната база. Обзаведени са кабинети по биология, химия, физика и икономика. През 1985 г. се оборудва компютърна зала, необходима за обучението по новата учебна дисциплина-информатика.
Учебната 1986/87 г. минава под знака на честванията по случай 25 – годишния юбилей на техникума. С доброволни средства, набрани от ученически бригади, е издигнат бюст паметник на патрона на училището, изработен от нашия съгражданин и известен скулптор Вежди Рашидов. В чест на юбилея е открита музейна сбирка. Всички етнографски експонати са дарени от ученици и учители.
За повишаване на нравствено-естетическото възпитание на учениците се провеждат разнообразни извънкласни дейности. Създаденият експедиционен отряд участва във всички национални походи и през 1981 г. и 1986 г. е национален първенец. Функционират и физкултурни секции по гимнастика, волейбол, баскетбол, лека атлетика. Успехи постигат и участниците в ежегодните прегледи на художествената самодейност, като особени заслуги имат групата за народни песни и девическият хор с ръководител Стефан Влаев.
От 1994 до 1997 г. директор на техникума е Маргарита Стойкова. Учебният процес се води в 7 специалности с 4-годишен срок на обучение и 1 специалност с тригодишен срок на обучение.
От 1998 г. директор на Професионална гимназия по икономика е Кера Петрова. Усилията на колектива са насочени както към осигуряване на висококвалифицирано, съвременно образование и професионална подготовка на учениците, така и към формиране на висок обществен престиж на училището като привлекателно и съвременно професионално учебно заведение, подготвящо предпочитани кадри за нуждите на града, региона и страната.
Въпреки високите резултати, които са постигнати, с цел оказване на методическа помощ в учебно-възпитателната работа през 1999 г. е създаден Адаптивен квалификационен център. Две години по-късно с дарения от учители и ученици е открита музейна сбирка, посветена на голямата родолюбка и първата жена журналист в Родопите – Мара Михайлова. През същата година е регистрирана ученическа фирма по икономическа програма на фондация „Джуниър Ачийвмънт“, в която и до днес алековци ежегодно вземат участие.
Гимназията активно се включва и в други проекти по национални и международни програми. От 2004г. ученици от гимназията за пръв път провеждат производствената си практика в Испания по проект „Еразъм +“. Само през 2006 г. са спечелени три проекта по програма „Леонардо да Винчи“ и още един две години по-късно. С ентусиазъм и желание талантливи ученици се включват в европейския проект „Европа 2006“, като още същата година трикратно изнасят концерта „Различни, но заедно“ и три години по-късно имат отново голям успех с представлението „Различни, но заедно в Европа“.
Учебната 2009/2010 г. започва с обновена и ремонтирана материална база. Оборудвани са 3 кабинета по професионална подготовка. Особен интерес предизвиква кабинетът по Учебно-тренировъчна фирма, който предоставя условия за обучение, близки до тези в реална работна среда. Подновени са компютрите и в трите компютърни зали с непрекъснат достъп до Интернет.
В извънкласната дейност особени успехи постига Театрално-музикална формация „Асара“, която участва в международния фестивал „Празници на младежкото театрално изкуство Бургаски изгреви“, като през 2010г. печели престижната първа награда с постановката „Земя вълшебница“ и специалната награда на журито за спектакъл с актуално звучене – „Щастливеца“. А през 2011г. формацията е удостоена с Голямата награда за спектакъл. Голяма е радостта на алековци при откриването на собствена оборудвана театрална зала в училището през 2012 г. Същата година протича с множество изяви, посветени на 50-годишния юбилей на гимназията, като отново е изнесен голям концерт
Големи успехи постигат и учебно-тренировъчните фирми на ежегодното си представяне на Международния панаир на тренировъчните фирми в гр. Пловдив. Една от многото завоювани престижни награди е връчена на официална церемония в Министерството на образованието, науката и спорта още през 2011г. лично от министър Сергей Игнатов. През 2017г. са спечелени три награди, а за последното си участие през 2019 г. при голяма международна конкуренция фирмите са номинирани на второ място.
От учебната 2016/2017 година директор на гимназията е Атанаска Мешелиева. Под нейно ръководството продължава реализацията на вече започнали проекти и активното участие в нови такива. Само за четири години са реализирани над десет проекта – „Еразъм +“, „ИКТ за преподаване и учене – пряк път към модерното образование“, „Твоят час“ и др. Само през учебната 2017/2018 г. започва реализацията на три проекта за обогатяване на материално-техническата база по национални проекти „Модернизация на материалната база, „Достъпна архитектурна среда“ и „Сигурност в училище“. През 2019 г. е изграден иновативен STEM център за обучение по физика, химия и биология. Сформирани са клубове по интереси, както и клубове за ученици с обучителни затруднения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС.
Дейността на клубовете по проект „УСПЕХ“ продължава и през учебната 2020/2021 г., когато ръководството на гимназията поема Мариела Попова. Учебно-възпитателният процес се осъществява по утвърдили се и търсени през годините специалности „Оперативно счетоводство“, „Икономическа информатика“, „Банково дело“.Обучават се над 400 ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма. Финализират се трите програми за модернизация на материалната база. По традиция учениците бележат успехи в национални състезания по хуманитарните и природо-математическите дисциплини, в спортни изяви, както и в състезания, свързани с обучението по специалните предмети – Световна седмица на предприемачеството, Иновационен лагер, Най-добра бизнес идея, Национално състезание по счетоводство и др. Това са само част от множеството изяви на алековци.
Присъствието на Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” в област Кърджали и страната се измерва с успешната реализация на нейните възпитаници – финансисти, счетоводители, застрахователи, мениджъри, информатици.
Училището успешно съчетава традиция и новаторство в обучението по общообразователна и професионална подготовка и се утвърждава като най-голямата професионална гимназия в област Кърджали.

Comments are closed.