Зелено предприемачество и кръгова икономика

Реализирахме нов проект по програма Еразъм+

1667381437550 Eвропейски проект, реализиран от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“- град Кърджали, даде възможност на 4 учители по професионална подготовка от училището да реализират мобилност в Кипър. От 15 до 22 октомври те осъществиха визита в град Лимасол, Кипър за повишаване на опита, чрез наблюдение на работа. Дейностите са част по проект „Зелено предприемачество и кръгова икономика“. Проектът е по Ключова дейност 1, сектор „Професионално образование и обучение“ на програма Еразъм+ и е финансиран от ЕК.
Партньор по проекта е Ship Con, динамична и бързо развиваща се компания с акцент върху финансирани от ЕС проекти за научни изследвания и професионално образование и обучение.
Със своето главно седалище в Лимасол (Кипър), ShipCon е стратегически разположен на кръстопътя на три континента, където специфични икономически сектори и дейности имат свои собствени перспективи за развитие, като енергетика, околна среда и транспортни услуги.
По време на гостуването си, участниците бяха запознати с развитието на агробизнеса в страната и се срещнаха с местни предприемачи, работещи в сферата на туризма и агрокултурата.
16673814375051 Работната програма на професионалните срещи бе съобразена с нуждите и желанието на педагогическите специалисти от гимназията за продължаваща квалификация с цел осигуряване на качествен, атрактивен и отговарящ на съвременните стандарти образователен процес.
След завръщането си учителите споделиха придобития опит с колегите си по време на тематичен Педагогически съвет.
Осъщественото партньорство по проекта даде възможност за разширяване на международното сътрудничество на гимназията по икономика и създаването на трайни приятелски взаимоотношения.
Работата по проекта ще продължи с включването на 20 ученици, които ще проведат производствена практика при партньора-домакин през месец юни 2023 година.


Обява за подбор на ползватели

През настоящата учебна година учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работи по проект “ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КРЪГОВА ИКОНОМИКА ” по програма “Еразъм +”, Дейност KА1 – „Образователна мобилност за граждани – Професионално образование и обучение”. Той ще се реализира съвместно с партньорската организация ShipCon Group от град Лимасол, Кипър.
Глобалната тема, заложена в проектопредложението е “Зелено предприемачество и кръгова икономика”. За втората мобилност по проекта са предвидени 20 мобилности за ученици на възраст 16-18 години от X и XI клас от всички специалности. Те ще проведат предвидената по учебен план производствена практика на реални работни места във фирми в град Лимасол, Кипър.
Вследствие на успешно проведени мобилности очакваме ползвателите да придобият самочувствие и увереност за по-активно участие в национални и международни състезания в областта на икономиката. Това ще им даде възможност да приложат на практика придобитите знания и умения. Повишените им компетенции ще бъдат интегрирани в бъдещото им професионално развитие. В дългосрочен аспект това е перспектива за по-добра заетост и кариерно развитие.
Проектът ще се реализира за период от 15 месеца, а мобилността за учениците ще се осъществи в периода от 24 юни до 8 юли 2023 година в град Лимасол, Кипър.
Финансирането на проекта е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.
Срок за подаване на документите: 05.11.2022 г. на e-mail: csk_dulo@abv.bg
Учениците, желаещи да кандидатстват за участие в мобилността, могат да изтеглят формуляри на мотивационно писмо, заявление, CV и декларация от прикачените файлове.
Подбор на ползватели
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА:
Желаещите да участват в проекти за провеждане на производсвена практика в друга европейска държава са:
- общ успех от предходната учебна година не по-нисък от Добър (4.00)
- да нямат наложени санкции от Педагогическия съвет на училището

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:
То ще се осъществи при спазване на следната формула: среден успех от предходната учебна година + оценка от изпит “Предварителна професионална подготовка” + оценка от изпит “Предварителна подготовка по английски език – специфична терминология”, като полученият сбор ще се раздели на 3, с точност до хилядната след десетичната запетая.
Двадесет и трима ученици ще се класират за участие в проекта, като първите двадесет ще са ползватели, а последните трима ще са резерви.

компетентности, която ще бъде разработена във връзка с подбора на ползвателите.

ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
ShipCon Limassol Ltd. е динамична и бързо развиваща се компания с акцент върху финансирани от ЕС проекти за научни изследвания и професионално и образователно обучение (ПОО).
Силата на ShipCon се крие в опита на неговия основен екип и партньорството с мултинационални сътрудници от цяла Европа и извън нея. Със своето главно седалище в Кипър, ShipCon е стратегически разположен на кръстопътя на три континента, където специфични икономически сектори и дейности имат свои собствени динамични перспективи за развитие, като енергетика, околна среда и транспортни услуги. Важно е да споменем, че ShipCon е избран за включване в Европейските бизнес награди за 2015-16 г., спонсорирани от RSM.
ShipCon има дълги традиции в разработването на предложения за изследвания на ЕС и изграждането на успешни консорциуми за кандидатстване за финансиране от ЕС в широк спектър от тематични области. Част от техния успех се дължи на голямата мрежа от качествени и доверени партньори, както в индустрията, така и в академичните среди, които ShipCon поддържа на регионално и международно ниво.
От 2008 г. ShipCon участва в разработването и изпълнението на проекти LIFE+, H2020, MED, Erasmus, FP7, ENPI MED, Erasmus+ & LLP. Освен това ShipCon успешно организира Grundtvig IST семинари за обучители на възрастни, както и други видове проекти, като Grundtvig Learning партньорства и многостранни (ML) проекти. Компанията е организирала повече от 30 международни семинара през последните шест (6) години в областта на предприемачеството, иновациите, емоционалната интелигентност, управлението на проекти и др.
Несравнимият опит и експертиза на ShipCon в осигуряването на финансиране от ЕС от различни програми на ЕС, като H2020 (ex-FP7), Life+, MED, INTERREG, ENPI MED, Erasmus+, прави ShipCon една от най-добрите изследователски и консултантски компании в Югоизтока средиземноморски.

АКРЕДИТИРАН ПРОЕКТ
ДОГОВОР № 2022-1-BG-01-KA121-VET-000064317, KA121-VET-85/29.07.2022 г.
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
„ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ (КД1)“
СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“


Поредният европейски проект в гимназията по икономика

През настоящата учебна година учители по професионална подготовка от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали ще работят по проект “ЗЕЛЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КРЪГОВА ИКОНОМИКА ” по програма “Еразъм +”, Дейност KА1 – „Образователна мобилност за граждани – Професионално образование и обучение”. Той ще се реализира съвместно с партньорската организация ShipCon Group от град Лимасол, Кипър.
Глобалната тема, заложена в проектопредложението е “Зелено предприемачество и кръгова икономика”. За първата мобилност по проекта са предвидени 4 мобилности за педагогически специалисти по професионална подготовка, които преподават елементи на предприемачество в класната стая. Работната програма на професионалните визити е съобразена с нуждите и желанието на педагогическите специалисти от гимназията за продължаваща квалификация с цел осигуряване на качествен, атрактивен и отговарящ на съвременните стандарти образователен процес.
С реализирането на проекта се цели постигането на по-високо качество и ефективност на професионалното обучение чрез удовлетворяване на идентифицираните нужди от непрекъсната квалификация на педагогическите специалисти в посока синхронизиране с европейските образователни стандарти и използване на иновативни методи за преподаване.
Проектът ще се реализира за период от 15 месеца, а мобилността за педагогическия персонал ще се осъществи в периода 15 октомври до 22 октомври 2022 година в град Лимасол, Кипър.
Финансирането на проекта е осигурено по програма „Еразъм+“ на ЕС.

Срок за подаване на документите: 12.09.2022 г. на e-mail: csk_dulo@abv.bg

Заявление
Мотивационно писмо
Автобиография
Декларация

Подбор на ползватели
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА:
1. Завършено висше образование за учител – бакалавър или магистър.
2. Ясно изразена готовност за самоусъвършенстване и прилагане на нови практики в преподаването.
3. Участие в осъществяването на производствени практики на учениците в X и XI клас
4. Разработване и участие в национални и международни проекти, програми и състезания.
5. Включване в изработването на учебни програми по РПП.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ:
1. Съставяне на комисия за избор на ползвателите, състояща се от представители на училищното ръководство и учители от гимназията.
2. Оценка на резултатите от труда на педагогическите специалисти чрез оценъчна карта.
3. Окончателен избор на ползвателите по проекта.

ИЗПОЛЗВАН ИНСТРУМЕНТАРИУМ:
1. Автобиография
2. Мотивационно писмо
3. Карта за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти от 2020/2021 учебна година
4. Оценъчна карта за оценяване степента на професионално-квалификационни компетентности, която ще бъде разработена във връзка с подбора на ползвателите.
5. Провеждане на анкета с ползвателите за готовността им за участие в дейностите по проекта и мобилността.

Партньорска организация
ShipCon Limassol Ltd. е динамична и бързо развиваща се компания с акцент върху финансирани от ЕС проекти за научни изследвания и професионално и образователно обучение (ПОО).
Силата на ShipCon се крие в опита на неговия основен екип и партньорството с мултинационални сътрудници от цяла Европа и извън нея. Със своето главно седалище в Кипър, ShipCon е стратегически разположен на кръстопътя на три континента, където специфични икономически сектори и дейности имат свои собствени динамични перспективи за развитие, като енергетика, околна среда и транспортни услуги. Важно е да споменем, че ShipCon е избран за включване в Европейските бизнес награди за 2015-16 г., спонсорирани от RSM.
ShipCon има дълги традиции в разработването на предложения за изследвания на ЕС и изграждането на успешни консорциуми за кандидатстване за финансиране от ЕС в широк спектър от тематични области. Част от техния успех се дължи на голямата мрежа от качествени и доверени партньори, както в индустрията, така и в академичните среди, които ShipCon поддържа на регионално и международно ниво.
От 2008 г. ShipCon участва в разработването и изпълнението на проекти LIFE+, H2020, MED, Erasmus, FP7, ENPI MED, Erasmus+ & LLP. Освен това ShipCon успешно организира Grundtvig IST семинари за обучители на възрастни, както и други видове проекти, като Grundtvig Learning партньорства и многостранни (ML) проекти. Компанията е организирала повече от 30 международни семинара през последните шест (6) години в областта на предприемачеството, иновациите, емоционалната интелигентност, управлението на проекти и др.
Несравнимият опит и експертиза на ShipCon в осигуряването на финансиране от ЕС от различни програми на ЕС, като H2020 (ex-FP7), Life+, MED, INTERREG, ENPI MED, Erasmus+, прави ShipCon една от най-добрите изследователски и консултантски компании в Югоизтока средиземноморски.

АКРЕДИТИРАН ПРОЕКТ
ДОГОВОР № 2022-1-BG-01-KA121-VET-000064317, KA121-VET-85/29.07.2022 г.
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
„ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ (КД1)“
СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“


Гимназията по икономика с две акредитации по Програма „Еразъм+“

През настоящата учебна година Гимназия по икономика „Алеко Константинов“, град Кърджали получи две акредитации по Европейската програма „Eразъм+“, Ключова дейност 1 за периода 2021—2027 г. Едната акредитация е в сектор Професионално образование и обучение, а втората – в сектор Училищно образование.
Предоставянето на акредитация по програмата „Еразъм+“ потвърждава, че кандидатът е натрупал опит и е въвел подходящи и ефективни процеси и мерки за осъществяването на висококачествени дейности за образователна мобилност според Европейския си план за развитие, които прилага в реализирането на качествени проекти по европейските образователни програми. Одобрените кандидати за Акредитация получават опростен достъп до възможности за финансиране на база определените дългосрочни цели, очакваните ползи и изградената система за управление на такъв тип проекти.
За учебната 2022-2023 година Професионална гимназия по икономика очаква финансиране по два проекта по КД 1.
Единият проект е в сектор „Училищно образование“, по който се очаква 7 учители и 10 ученици да проведат мобилност в град Брага, Португалия.
Другият проект е в сектор „Професионално образование и обучение“ и предвижда провеждане на производствена практика на 20 ученици и работно посещение на 4 учители по професионална подготовка с цел подобряване на квалификацията им и обмен на добри практики в град Лимасол, Кипър.

Акредитация 1
Акредитация 2

Comments are closed.