Документи

Стратегия за развитие на Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” град Кърджали за периода 2021-2024 г.


Правилник за дейността на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали за учебната 2022/2023 година


Училищни учебни планове за учебната 2022/2023 година


Форми на обучение в ПГИ “Алеко Константинов” – Кърджали за учебната 2022/2023 година


Свободни места в паралелките


Годишен план за учебната 2022/2023 година


Мерки за повишаване на качеството на образование в училището

Политика по качество


Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година


Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи


График за консултации по предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през І срок на учебната 2022/2023 година


График за класни и контролни работи през І срок на учебната 2022/2023 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през І срок на учебната 2022/2023 година


График на часовете по ФВС – час за спортни дейности I – срок за учебната 2022/2023 година


График за дежурство на учителите за I срок на учебната 2022/2023 година, считано от 15.09.2022 г.


Дневно разписание на училището за учебната 2022/2023 година


Етичен кодекс за поведение на училищната общност в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали


Мерки и правила в ПГИ „Алеко Константинов“, гр. Кърджали за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка през учебната 2021/2022 година


Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19


Работа по проекти


Утвърден бюджет и отчети за изпълнението му


Обществен съвет на Професионална гимназия по икономика “Алеко Константинов” град Кърджали


Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ град Кърджали


Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието между учениците в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ за учебната 2018/2019 г.


Инструктаж за поведението на учениците при обучение в електронна среда от разстояние


Comments are closed.