Ученически практики – 2

Logo-Uchenicheski-praktiki

ПГИ – част от мащабния проект “Ученически практики-2”

275445327_380266183560340_6011535749297510250_n 1646808504829 1646808344699 През месец февруари 2022 год. Гимназията по икономика „Алеко Константинов“ стартира участието си в проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“, който се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите, за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
От ПГИ „Алеко Константинов“ се включиха 105 ученици от различни специалности в училището – икономическа информатика, банково дело, икономика и мениджмънт, оперативно счетоводство. Всеки ученик, участник в проекта, провежда практика в реална работна среда с продължителност 240 часа във фирми на територията на Кърджали и Момчилград. Учениците се избират по предварително обявени критерии за практики в реални условия, като изискването е да са навършили 16 г. и да се обучават за придобиване на квалификация по професия. Практиките са ръководени от десет учители наставници- преподаватели от гимназията с доказан професионален опит и стаж.
За реализацията на допълнителното им практическо обучение в реална работна среда се сключиха договори с 17 обучаващи организации – работодатели (от бизнеса)- “ГРАН-БГ” ООД, “Баланс Проект” ЕООД, “Глобал Нет Консулт” ЕООД, “Нико-Н” ЕООД, “Партньори България” ООД, “ЛОЯЛТИ КОНСУЛТ” ЕООД, ЗАД “Армеец”, “ДИГ- Илияна Георгиева” ЕООД, „ДИГРУП 17“ ЕООД, “ВИС ПРО КОНСУЛТ” ООД, Счетоводна къща “Орфей”, “КРИСИ- 02” ЕООД, ТО на НТС- Кърджали, “Ки-тон аутоматикс” ЕООД, “АМАРАНТ БЪЛГАРИЯ” ООД, “НЕА ГРУП 2015“ ООД, Професионална гимназия по туризъм “ Проф. д-р Асен Златаров“.
Фирмите са подбрани според следните критерии: наличие на съвременна МТБ, осигурени подходящи работни места, квалифицирани специалисти, които участват в практическото обучение, условия за изпълнение на възложените задачи и подкрепяща учебна среда за надграждане на знания, умения и практически компетенции по изучаваната специалност.
Проект „Ученически практики“ предоставя чудесна възможност и за фирмите да използват капацитета на млади и ентусиазирани хора, които да допринесат за дейността на компаниите и да обменят нови и свежи идеи за развитието им.


Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.
Основна цел
Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
  • Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Допустими дейности
Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
Дейността подкрепя практическо обучение на ученици чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа при изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под ръководството на наставник, съгласно изготвена програма, съвместно с обучаващата организация работодател, която се утвърждава от директора на училището. Практиката задължително е свързана с обучението на ученика в съответното професионално направление.
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап
Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално. Обхватът на практическите знания и умения във връзка с функционирането на учебно-тренировъчните фирми включва запознаване с нормативни документи, свързани със стартиране на собствен бизнес, попълване и изготвяне на документи, комуникация с други учебни предприятия, развитие на предприемачески умения, симулиране на производство и др.
Дейността обхваща учениците от първи и втори гимназиален етап и е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършването на обучението си по избраната професия.
Представители на целевата група
Допустимите целеви групи по проекта са:

  • Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
  • Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
  • Наставници от организациите-работодатели;
  • Представители на бизнеса и науката

Информация по реализиране дейностите по проекта може да намерите на адрес:
https://www.mon.bg/bg/101025


Comments are closed.