ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Print

План-програма за осъществяване на дейностите по иновацията през учебната 2023 / 2024 година

График на дейностите за осъществяване на иновацията „Чрез иновации към формиране на успешни млади хора“


План-програма за осъществяване на дейностите по иновацията през учебната 2022 / 2023 година

График на дейностите за осъществяване на иновацията „Чрез иновации към формиране на успешни млади хора“


Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век. Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Целта на българската мрежа на иновативните училища е успешната интеграция на различните елементи за иновация.
Характеристики на иновативното училище

  1. Иновативно учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Обучението е адаптирано, всеобхватно, мотивиращо и съобразено със ЗПУО и държавните образователни стандарти. Въвеждат се високи стандарти на обучение в класната стая. Учениците са ангажирани в активна интелектуална и емоционалната дейност и развиват умения за критично мислене. Всички иновации следва да имат за цел повишаване на качеството на образованието.
  2. Иновативни методи на преподаване и образователна среда Училището създава учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от техните учители и съученици, за да се справят по?успешно с предизвикателствата пред себе си.
  3. Иновативно управление и организация на учебния процес. Директорите прилагат ефективни управленски модели и осигуряват професионалното израстване на педагогическите специалисти, осигурявайки и развивайки учебно-възпитателна и социално-емоционална среда, която насърчава ученическото развитие. Целта е да се създаде училищна среда, в която училищен персонал, родители и ученици се ценят един друг и допринасят за изграждане на атмосфера на уважение към личността, толерантност, емпатия и перспектива,
  4. Иновативна квалификация на учителите и учителско сътрудничество Учителите работят професионално за успеха и подобряването на учебния процес в класните стаи и училището. Те имат възможност за професионално развитие в една среда на непрекъснато усъвършенстване, учене през целия живот и зачитане на качествата на другия.

От началото на учебната 2021/2022 година ПГИ „Алеко Константинов“ Кърджали е в списъка на одобрените иновативни училища. Одобрената иновация е за 4 години и предлага създаването на иновативен випуск. Учениците от 8 клас ще бъдат включени в провеждане на иновативна седмица през месец март за всяка учебна година, по време на която участниците ще представят вижданията си по темите: „Адаптация“, „Агресия и тормоз“, „Зависимости“ и „Социализация“. Седмицата ще се предхожда от старателна подготовка, която включва проучване на проблема и разработване на материали за представянето й. Участниците сами ще преценят по какъв начин да презентират и поднесат темата – например чрез презентации, постери, табла, видео клипове, театрални постановки, организиране на кръгли маси, дискусии, анкети, видео-репортажи и др.
Осъществените дейности ще формират у учениците задълбочени познания по съответната тема за годината, умения за търсене, извличане и представяне на информация, за работа в екип, ще формират качества като толерантност, креативност и критично мислене. Очакван резултат от прилагането на иновацията в училището е придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот, за да могат всички млади хора да се чувстват интегрирани в съвременното общество.


ПЛАН-ПРОГРАМА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ИНОВАЦИЯТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАЦИЯТА
В новацията се предвижда провеждане на иновативна седмица през месец март за всяка учебна година, по време на която участниците в ще представят вижданията си по съответната тема. Темите са „Адаптация“, „Агресия и тормоз“, „Зависимости“ и „Социализация“. Седмицата ще се предхожда от старателна подготовка, която включва проучване на проблема и разработване на материали за представянето й. Участниците сами ще преценят по какъв начин да презентират и поднесат темата – например чрез презентации, постери, табла, видео клипове, театрални постановки, организиране на кръгли маси, дискусии, анкети, видео-репортажи и др.
Осъществените дейности ще формират у учениците задълбочени познания по съответната тема за годината, умения за търсене, извличане и представяне на информация, за работа в екип, ще формират качества като толерантност, креативност и критично мислене. Очакван резултат от прилагането на иновацията в училището е придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот, за да могат всички млади хора да се чувстват интегрирани в съвременното общество.
Учителите ще обогатят професионалния си опит и компетенциите си за работа с нетрадиционни методи на преподаване, с ученици и родители чрез участието си в различните дейности. Предвидените предварителни срещи за запознаване с тематиката за всяка година ще помогнат учителите да навлязат в конкретната тема и ще повишат информираността им. Това от своя страна ще подпомогне успешното реализиране на заложените цели в настоящата иновация. При реализацията на проекта ще бъдат привлечени родители, експерти и представители на различни организации и институции, което ще задълбочи връзката учител- ученик – родител, ще се засилят контактите на училището с местната общност.
В иновацията ще бъдат включени 15 учители по общообразователна и професионална подготовка с доказани професионални компетентности и умения. Основни участници ще бъдат 6 човека -класните и зам.-класните ръководители на осмите класове. Те ще работят съвместно с педагогическия съветник, училищния психолог и членовете на екипа, които ще бъдат определяни за всяка година според темата. Ще бъдат привлечени и външни специалисти (ДПС, отдел Закрила на детето, ОбСНВ, ПИЦ – Кърджали и др.), родители, успешни бивши възпитаници на гимназията, изявени професионалисти от различни сфери.
Целта е чрез споделения от „възрастните“ опит младите хора да бъдат подкрепени в тяхната професионална ориентация, социализацията им в реалния живот и адаптирането им към “външния” (извън училище) живот.
2. ПЛАН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.
№ ДЕЙНОСТИ СРОК
1 Изработване на План за осъществяване на иновацията 15.09.2021 г.
2 Сформиране на екип 30.09.2021 г.
3 Оформяне на групи от ученици и педагогически специалисти Месец октоври 2021 г.
4 Запозване на участниците с темата и предстоящите дейности Месец ноември 2021 г.
5 Избор на жури за оценка на представянето Месец януари 2022 г.
6 Привличане на родители и представители на различни организации и институции Месец октомври – февруари 2021/2022 г.
7 Подготовка, проучване на проблема и разработване на материали за представянето на темата Месец февруари 2022 г.
8 Изготвяне на график на представянето Месец март 2022 г.
9 Обезпечаване с материално-технически ресурси Месец март 2022 г.
10 Определяне на коригиращи мерки в случай на неочаквани промени Месец март 2022 г.
11 Провеждане на иновативна седмица Месец март 2022 г.
12 Отчет, анализ и оценка на проведената дейност Месец април – май 2022 г.
13 Разпространение на резултатите от иновацията Месец май-юни 2022 г.

ПЛАН-ПРОГРАМАТА е гласувана и приета на Педагогически съвет с Протокол № 1 от 28.09.2021 г.


График на дейностите за осъществяване на иновацията
„Чрез иновации към формиране на успешни млади хора“

Grafik-inovacii


Първа сбирка на екипа за реализиране на иновацията

parva-sbirka-inovacii Училищният екип за реализиране на иновацията се събра за обсъждане на темата на иновацията за предстоящата година, сформиране на творческите екипи от ученици и педагогически специалисти и планиране на конкретните дейности.
Представената от Цветанка Крачунова презентация на тема „Адаптация“ предизвика творческа дискусия сред членовете на екипа и породи генерирането на множество идеи за подготовката на иновативната седмица.

Сформираните творчески екипи от ученици и педагогически специалисти за изпълнение на дейностите по иновацията са както следва:

  • VIII А клас- Недялка Фучиджиева, Стефан Иванов, Димитрия Христова
  • VIII Б клас- Тюркян Адилова, Мехмед Мехмед, Валентина Райчева
  • VIII В клас- Николай Шукерски, Вяра Петрова, Румяна Дамянова

В дейността си те ще бъдат подпомагани от педагогическия съветник г-жа Кристина Капсамунова и психолога г-жа Зейние Мехмед.


Comments are closed.