Пътища на знанието

Logo-patishta-na-znanietoПроект „Пътища на знанието“ КП 33.20-2021 се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали със спечелен проект за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

През месец ноември в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали, стартира изпълнението на проект „Пътища на знанието“ КП 33.20-2021, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).
Директорът на училището Мариела Попова сподели, че приоритет ще бъде реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.
В продължение на 12 месеца 42 ученици от ромския и турския етнос, разпределени в пет клуба ще работят за осъществяване на основната цел на проекта „Пътища на знанието“ – осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез създаването на подходящи за целта форми и дейности за учениците от етническите малцинства, които учат в Професионалната гимназия по икономика.

Заложените очаквани резултати са:

  1. Подобряване на образователните резултати и овладяване на българския книжовен език от учениците от етническите малцинства;
  2. Преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи, създаване на благоприятна и толерантна образователна и възпитателна среда в училището;
  3. Опознаване, съхраняване и развитие на традиции по места; съхраняване на културната идентичност; създаване на празничен календар с изяви на ученици от различен етнически произход.

Работата на трите клуба „Езикът – лесен и интересен”, „Музикална въртележка” и „Спорт и туризъм” е целеви модел за обогатяване на интеркултурната комуникация чрез извънкласни дейности, където повечето ученици са билингви.
Финансирането на проектните дейности е в размер на 9867 лв. и изцяло осигурено от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).
Това е поредният спечелен проект от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали, който ще допринесе за издигане на авторитета на училището и повишаване мотивацията на родителите на деца от етнически групи и ученици за обхващане и задържане, за подпомагане и подкрепата им в учебния процес и извън него, чрез включването им в мотивиращи дейности и засилване на присъствието им в училище.


Comments are closed.