Пътища на знанието

Logo-patishta-na-znanietoПроект „Пътища на знанието“ КП 33.20-2021 се осъществява с финансовата подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Успешно реализирахме проект за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Професионална гимназия по икономика „ Алеко Константинов“ гр. Кърджали приключи реализирането на спечелен проект „Пътища на знанието“ с Договор № БС 33.20-1-017 от 22.10.2021 г., финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).
По време на учебната година 42 ученици от ромски и турски произход работиха в клубовете „Езикът – лесен и интересен“, Музикална въртележка“ и „Спорт и туризъм“. В клуб „Езикът – лесен и интересен“ заниманията, заложени в тематичната програма се осъществиха в три модула. Модул 1 – Българският език в мултикултурна среда – Езикова култура на учениците. Разширяване и усвояване на знания за българския език и подобряване на езиковата и четивна грамотност; Модул 2 – Усъвършенстване на четивната техника на учениците – Създаване на умения за изразително четене на изучаван текст и изпълнение по роли на литературни творби от фолклора на различните етноси; Модул 3 – Социализация на учениците в обществото – Посещения на културни институции в град Кърджали и срещи с изявени местни творци на изкуството. Посетени бяха Регионалният исторически музей и Регионалната библиотека „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Кърджали.
Обучението в клуб „Музикална въртележка“ се проведе в два модула – Модул 1 – „Песни”- учениците се запознаха с фолклорни песни на различните етноси. В процеса на работа се развиха музикално – слуховите и музикално – певческите способности на учениците. Модул 2 –„Танци”. В този модул се разучиха традиционни танци на етносите, които се танцуват при различни случаи – сватби, годежи, при религиозни празници и др.
В клуб „Спорт и туризъм“ модулите също бяха два – „Туризъм и спортно ориентиране“ и „Колоездене“. Учениците се запознаха със Закона за движение на пътищата и правилата за движение на велосипедисти. Усъвършенстваха уменията си за стабилно владеене на велосипеда. Учениците се научиха как да изработват презентации за местните забележителности, да търсят информация за тях в Интернет и да я представят. Те участваха в изнесено обучение в Националния център за военно и спасително дело в с. Широко поле, където се учиха на спортно ориентиране, стрелба с въздушна пушка и дейности на полигон. Бяха осъществени и заложените пътувания до Новата джамия в гр. Кърджали, църквата „Св.Успение Богородично“, читалище „Родопски фар“, кв. Гледка, крепостта Татул, крепостта Моняк и младежката Арт къща в с. Дъждовница.
Специфичните цели (познавателни и възпитателни), поставени от ръководителите на клубовете във всяко от заниманията, определиха и процеса на работа за постигане на очакваните резултати. Опознаването на културното наследство на различните етноси, включването във всички мероприятия по проекта на учениците и родители от ромски и турски произход, доведе до положителното отношение към различните етноси и уважение и толерантност към традициите им. Създаде се благоприятна предпоставка за преодоляване на негативните нагласи, основани на етнически и културен принцип.


Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали със спечелен проект за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

През месец ноември в Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, гр. Кърджали, стартира изпълнението на проект „Пътища на знанието“ КП 33.20-2021, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).
Директорът на училището Мариела Попова сподели, че приоритет ще бъде реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.
В продължение на 12 месеца 42 ученици от ромския и турския етнос, разпределени в пет клуба ще работят за осъществяване на основната цел на проекта „Пътища на знанието“ – осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез създаването на подходящи за целта форми и дейности за учениците от етническите малцинства, които учат в Професионалната гимназия по икономика.

Заложените очаквани резултати са:

  1. Подобряване на образователните резултати и овладяване на българския книжовен език от учениците от етническите малцинства;
  2. Преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етнически групи, създаване на благоприятна и толерантна образователна и възпитателна среда в училището;
  3. Опознаване, съхраняване и развитие на традиции по места; съхраняване на културната идентичност; създаване на празничен календар с изяви на ученици от различен етнически произход.

Работата на трите клуба „Езикът – лесен и интересен”, „Музикална въртележка” и „Спорт и туризъм” е целеви модел за обогатяване на интеркултурната комуникация чрез извънкласни дейности, където повечето ученици са билингви.
Финансирането на проектните дейности е в размер на 9867 лв. и изцяло осигурено от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).
Това е поредният спечелен проект от Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали, който ще допринесе за издигане на авторитета на училището и повишаване мотивацията на родителите на деца от етнически групи и ученици за обхващане и задържане, за подпомагане и подкрепата им в учебния процес и извън него, чрез включването им в мотивиращи дейности и засилване на присъствието им в училище.


Comments are closed.